Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků ústavu odpovídá jejich odborné kvalifikaci a je zaměřená do oblastí relevantních pro garantované učitelské i neučitelské studijní obory. V současnosti se orientuje především na  prostředí školy a dalších sociálních institucí. Od počátku  nového financování vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol (rok 1991) patří  pracovníci ústavu v řešení výzkumných úkolů mezi nejúspěšnější na UP. Jako řešitelé nebo spoluřešitelé projektů získali finanční prostředky např. od MŠMT ČR, kanadské vlády, FRVŠ, GAČR, TEMPUS, Socrates, Nadace Jana Husa, ESF a MŠMT ČR, UP, PdF UP (vnitřní granty). O předmětech výzkumů informují názvy projektů např. „Příprava k získání pedagogické způsobilosti“, „Výzkum vzdělávacích potřeb a návrh vzdělávacích projektů pro přípravu učitelů k atestacím“,  „Systém stupňovité přípravy řídících pracovníků ve školství“, „Měření a srovnávání výsledků jednotlivých typů škol  v nekognitivní oblasti“, „Současný stav vytváření a rozvíjení sebereflektivních dovedností u studentů učitelství“, „Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody“, „Překonávání jazykových a kulturních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur“,  „Implementace multikulturního ošetřovatelství do studijních plánů SZŠ a VZŠ (obor všeobecná sestra)“, „Modulární skladba ekonomických disciplín na UP“, „Rozvoj modulární skladby ekonomických disciplín na UP“, „Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu České republiky do Evropské unie“,  „Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia“, „Požadavky základních škol na oborovou skladbu učitelské přípravy“, „Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických“ atd.

Mnozí pracovníci ústavu působí také jako hodnotitelé projektů ve FRVŠ.