Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků ústavu odpovídá jejich odborné kvalifikaci a je zaměřená do oblastí relevantních pro garantované učitelské i neučitelské studijní obory. V současnosti se orientuje především na prostředí školy a dalších sociálních institucí. Od počátku nového financování vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol (rok 1991) patří pracovníci ústavu v řešení výzkumných úkolů mezi nejúspěšnější na UP. Jako řešitelé nebo spoluřešitelé projektů získali finanční prostředky např. od MŠMT ČR, kanadské vlády, FRVŠ, GAČR, TEMPUS, Socrates, Nadace Jana Husa, ESF a MŠMT ČR, UP, PdF UP (vnitřní granty).

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je pozitivně ovlivněna doktorským studijním programem (DSP) pedagogika, ve kterém studuje asi 100 studentů. Studenti  DSP spolu se svými školiteli představují značný vědeckovýzkumný potenciál. K vytváření základny mladých a perspektivních vědeckých pracovníků přispívá i organizování pravidelných seminářů a především potom cyklické mezinárodní studentské vědecké konference.