Doporučení a pravidla komunikace pro studenty Ústavu pedagogiky a sociálních studií

 1. Student dodržuje konzultační hodiny vyučujících, které jsou umístěné u dveří pracoven vyučujících a také na webových stránkách ústavu.
 2. V případě nutnosti se může student s vyučujícím dohodnout na individuálním termínu (osobně, telefonicky).
 3. Student kombinovaného studia si domluví s vyučujícími konzultaci předem (osobně, e-mailem, telefonicky; v pátek nemusí být všichni vyučující z důvodu výuky a jiných pracovních povinností přítomni ve svých pracovnách).
 4. Student upřednostňuje s vyučujícími osobní kontakt (zejména při řešení důležitých věcí - diplomové práce, projekty). Jednoduché dotazy lze řešit e-mailem. Ovšem na e-maily nemají vyučující povinnost reagovat (s ohledem na velký počet studentů).
 5. Student si osvojí jména vyučujících a na které katedře působí (u zkoušky nebo i při jiném kontaktu s vyučujícími je totiž nevhodné, aby si student pletl jméno nebo jméno dokonce neznal).
 6. Student se naučí orientovat se v osloveních a titulech vyučujících (nejsme na SŠ, oslovení „profesor“ má na VŠ jiný význam). V tomto Vám vyučující rádi pomohou.
 7. Student dodržuje ve všech formách komunikace (osobní, telefonické, písemné) základní pravidla slušného a profesního jednání (pozdrav, oslovení, sdělení požadavku, poděkování). Při řešení jakékoliv záležitosti týkající se výuky student vždy uvádí kromě svého jména také obor, ročník, formu studia (prezenční / kombinovaná) a zkratku předmětu. Studenti jsou při komunikaci s vyučujícími a dalšími pracovníky fakulty povinni používat svou přidělenou univerzitní e-mailovou schránku (na e-mail zaslaný ze soukromé adresy vyučující nebudou reagovat).
 8. Student přichází do výuky včas. Při zpoždění se vyučujícímu řádně omluví s uvedením důvodu svého zpoždění.
 9. Student se na začátku studia seznámí se studijním a zkušebním řádem.
 10. Student plní své studijní povinnosti průběžně v celém semestru. Povinnosti spojené s individuálním studijním plánem je nutné domluvit na začátku semestru.
 11. Student dodržuje termíny určené k zápisům do STAGu.
 12. Student sleduje pravidelně www.upss.cz, kde se dozví aktuality, změny ve výuce, požadavky ke studiu (zápočtům, zkouškám, kolokviím) apod. Tento portál však neslouží jako jediný zdroj informací o studiu (dále např. STAG aj.).
 13. Student si předem důkladně promyslí důvody k podání žádosti o umožnění studovat individuálním studijním plánem. Takové studium bude povoleno pouze studentovi, který má závažné důvody (náhlá změna zdravotního stavu, rodinné problémy apod.), které má povinnost řádně doložit, nikoli tomu, kterého vede k volbě tohoto postupu např. další studium, zaměstnání, dosažení 26 let a s tím spjatá povinnost platit si sociální (zdravotní) pojištění aj.
 14. Vyučující ani rozvrhář ústavu nejsou povinni vyhovět žádostem studentů o změny v rozvrhu.
 15. Student, který chce zadat diplomovou (bakalářskou) práci, zpracuje teze diplomové (bakalářské) práce.