Doporučení a pravidla komunikace pro studenty Ústavu pedagogiky a sociálních studií

 1. Student dodržuje konzultační hodiny vyučujících, které jsou umístěné u dveří pracoven vyučujících a také na webových stránkách ústavu.
 2. V případě nutnosti se může student s vyučujícím dohodnout na individuálním termínu (osobně, telefonicky).
 3. Student kombinovaného studia si domluví s vyučujícími konzultaci předem (osobně, e-mailem, telefonicky; v pátek nemusí být všichni vyučující z důvodu výuky a jiných pracovních povinností přítomni na ústavu).
 4. Student upřednostňuje s vyučujícími osobní kontakt (zejména při řešení důležitých věcí - diplomové práce, projekty). Jednoduché dotazy lze řešit e-mailem. Ovšem na e-maily nemají vyučující povinnost reagovat (s ohledem na velký počet studentů).
 5. Student si osvojí jména vyučujících a na které katedře působí (u zkoušky nebo i při jiném kontaktu s vyučujícími je totiž nevhodné, aby si student pletl jméno nebo jméno dokonce neznal).
 6. Student se naučí orientovat se v osloveních a titulech vyučujících (nejsme na SŠ, oslovení „profesor“ má na VŠ jiný význam). V tomto Vám vyučující rádi pomohou.
 7. Student dodržuje ve všech formách komunikace (osobní, telefonické, písemné) základní pravidla slušného a profesního jednání (pozdrav, oslovení, sdělení požadavku, poděkování).
 8. Student přichází do výuky včas. Při zpoždění se vyučujícímu řádně omluví s uvedením důvodu svého zpoždění.
 9. Student se na začátku studia seznámí se studijním a zkušebním řádem.
 10. Student plní své studijní povinnosti průběžně v celém semestru. Povinnosti spojené s individuálním studijním plánem je nutné domluvit na začátku semestru.
 11. Student dodržuje termíny určené k zápisům do STAGu i termíny, které vyučující stanoví k zápisům do indexů.
 12. Student sleduje pravidelně www.upss.cz, kde se dozví aktuality, změny ve výuce, požadavky ke studiu (zápočtům, zkouškám, kolokviím) apod. Tento portál však neslouží jako jediný zdroj informací o studiu (dále např. STAG aj.).
 13. Student si předem důkladně promyslí důvody k podání žádosti o umožnění studovat individuálním studijním plánem nebo k žádosti o přestup v průběhu studia. Takové studium bude povoleno pouze studentovi, který má závažné důvody (náhlá změna zdravotního stavu, rodinné problémy apod.), které má povinnost řádně doložit, nikoli tomu, kterého vede k volbě tohoto postupu např. další studium, zaměstnání, dosažení 26 let a s tím spjatá povinnost platit si sociální (zdravotní) pojištění aj.
 14. Vyučující ani rozvrhář ústavu nejsou povinni vyhovět žádostem studentů o změny v rozvrhu.
 15. Student, který chce zadat diplomovou (bakalářskou) práci, zpracuje teze diplomové (bakalářské) práce. Bez zpracovaných a předložených tezí není vyučující povinen se tématem zabývat.