Diplomové a bakalářské práce  

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

(POTENCIÁLNÍ AUTORY BAKALÁŘSKÝCH ČI DIPLOMOVÝCH PRACÍ)

Každý student, který chce, abych vedl/a jeho bakalářskou či diplomovou práci, musí před zadáním jejího tématu předložit tzv. Projekt či Teze bakalářské/diplomové práce (cca 5 stran).

Tento projekt (teze) musí obsahovat:

  1. Cíle zkoumání - popis  problémové oblasti, charakteristiky výzkumného problému, cíle zkoumání, osobní motivace autora, základní teoretická východiska problému.
  2. Popis metod zkoumání, jejich rozpracování. (V případě kvantitativního výzkumu formulace hypotéz a jejich předběžná operacionalizace. Určení výzkumného souboru a jeho reprezentativity. V případě kvalitativního výzkumu stanovení výzkumné strategie a technik sběru dat a jejich validity.)
  3. Předpokládané výstupy z práce.
  4. Seznam základní literatury a orientace v ní (zvláště v případě teoreticky orientované práce - seznam pramenů, zjištění jejich dostupnosti atd.).

Bez předložených tezí bakalářské/diplomové práce není možné zpracovat její zadání.


Odevzdávání diplomových/bakalářských prací na ÚPSS

Výtisky diplomových/bakalářských prací zanese student k evidenci na studijní oddělení. Po této evidenci student odevzdá oba výtisky diplomové/bakalářské práce svému vedoucímu práce na příslušném pracovišti. V případě nepřítomnosti vedoucího předá student závěrečné práce paní sekretářce M. Jedličkové. Oponenty bakalářských/diplomových prací bude určovat vedení ÚPSS.