Publikace členů Ústavu pedagogiky a sociálních studií

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT - Michaela Prášilová

ŠKOLSKÝ MANAGEMENT - Michaela Prášilová
PRÁŠILOVÁ, M. Školský management. Olomouc : UP, 2010. 80 s. ISBN 978-80-244-2574-0. Studijní materiál vznikl v rámci projektu „Inovace studijního programu Školský management v souladu s aktuálními požadavky na vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství reg. č.:...

—————

AUTOEVALUACE A BENCHMARKING VE ŠKOLE - Jana Poláchová Vašťatková

AUTOEVALUACE A BENCHMARKING VE ŠKOLE - Jana Poláchová Vašťatková
VAŠŤATKOVÁ, J. Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex, 2010. 117 s. ISBN 978-80-7409-029-5. Monografie vznikla za finanční podpory projektu GA ČR 406/07/P019. Dokládá splnění hlavních cílů projektu, neboť současný stav autoevaluace v ČR byl charakterizován za využití různých metod a...

—————

PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPEDIE - Jan Průcha (ed.)

PEDAGOGICKÁ ENCYKLOPEDIE - Jan Průcha (ed.)
PRŮCHA, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, s.r.o., 2009. 936 s. ISBN 978-80-7367-546-2. První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího...

—————

VÝCHOVA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - Drahomíra Holoušová, Pavla Vyhnálková, Lucie Pěčková (ed.)

VÝCHOVA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - Drahomíra Holoušová, Pavla Vyhnálková, Lucie Pěčková (ed.)
HOLOUŠOVÁ, Drahomíra, VYHNÁLKOVÁ, Pavla, PĚČKOVÁ, Lucie (ed.). Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu : sborník mezinárodní studentské spolupráce. 1. vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2009. 169 s. ISBN 978-80-7220-317-8.   Sborník představuje výsledky dvouleté spolupráce...

—————

KLIMA ŠKOLY - Helena Grecmanová

KLIMA ŠKOLY - Helena Grecmanová
Grecmanová, Helena. Klima školy. Olomouc : Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3. Obsahem monografie je fenomén, který má podle našich zkušeností zásadní význam pro život ve škole. Ovlivňuje spokojenost lidí, jejich jistotu a chuť pracovat. Je tedy důležité vědět, co klima školy...

—————

ZÁJEM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O FYZIKU, CHEMII A MATEMATIKU - Miroslav Dopita, Helena Grecmanová, Miroslav Chráska

ZÁJEM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O FYZIKU, CHEMII A MATEMATIKU - Miroslav Dopita, Helena Grecmanová, Miroslav Chráska
DOPITA, M., GRECMANOVÁ, H., CHRÁSKA, M. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc : UPOL, 2008. ISBN 978-80-244-2242-8. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku se v posledních letech nejen v České republice snižuje. Publikace...

—————

ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LETECH 1990–2007 - Michaela Prášilová

ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LETECH 1990–2007 - Michaela Prášilová
PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990–2007. Olomouc : UP, 2008. 123 s. a [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2036. PRÁŠILOVÁ, M. Management of basic school from 1990 to 2007. Olomouc : UP, 2008. 123 s. a [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2036. Abstrakt Publikace popisuje vývoj řízení...

—————

VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ PEDAGOGIKY I. - Jana Kantorová a kol.

VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ PEDAGOGIKY I. - Jana Kantorová a kol.
Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Obecná pedagogika hledá odpovědi na základní pedagogické otázky, nastiňuje možnosti řešení, seznamuje s různými stanovisky a názory v oblasti: např. vědního oboru pedagogika, faktorů rozvoje lidského jedince, výchovy jako předmětu...

—————

VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Z HLEDISKA PŘÍPRAVY UČITELE - Jitka Plischke

VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Z HLEDISKA PŘÍPRAVY UČITELE - Jitka Plischke
PLISCHKE, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2162-9. Monografie prezentuje teoretické i praktické poznatky související s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem,...

—————

K PEDAGOGICKÉ PRAXI - Václav Klapal

K PEDAGOGICKÉ PRAXI - Václav Klapal
KLAPAL, V. K pedagogické praxi. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2443-9.   Skripta jsou určena posluchačům kombinovaného studia oborů s pedagogikou, především pro obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku s cílem zlepšení...

—————

ŽÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.

ŽÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.
Podlahová, L a Kol. (ed.) Žák sekundární školy 1 (ed.). Olomouc: VUP, 2008. 79 s. Distanční opora. ISBN 978-80-244-3. Studijní text navazuje na učební texty (Učitel sekundární školy 1 a 2). Jeho prostudováním je možno získat přehled o bytosti zvané žák z  pohledu sociologie, antropologie,...

—————

METODY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU : ZÁKLADY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU - Miroslav Chráska

METODY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU : ZÁKLADY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU - Miroslav Chráska
CHRÁSKA, M.  Metody pedagogického výzkumu.  Základy kvantitativního výzkumu.  Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. Vědecký výzkum. Statistické metody.Výhody a nevýhody kvantitativního přístupu. Měření v pedagogickém výzkumu. Metody zpracování výsledků. Sběr...

—————

METODY SBĚRU DAT V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

METODY SBĚRU DAT V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska
CHRÁSKA, M. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Votobia, 2007. ISBN 978-80-7220-305-5. Pedagogické pozorování. Dotazník a interview. Didaktické testy. Měření obtížnosti učebního textu. Sémantický diferenciál a Q-metodologie  v pedagogickém...

—————

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE, PROSTŘEDEK ŠVP - Helena Grecmanová, Eva Urbanovská

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE, PROSTŘEDEK ŠVP - Helena Grecmanová, Eva Urbanovská
Grecmanová, H., Urbanovská, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc : Hanex, 2007. ISBN 80-85783-73-8. Předkládaný text obsahově koresponduje s knihou Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků vydanou v roce 2000. Cílem jmenované publikace bylo upozornit na...

—————

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ PRO EVALUACI ŠKOLNÍHO KLIMATU - Jana Kašpárková

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ PRO EVALUACI ŠKOLNÍHO KLIMATU - Jana Kašpárková
Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu (konstrukce a aplikace v praxi) Publikace je kromě úvodu a závěru strukturována do tří hlavních kapitol a devíti podkapitol. První kapitola (Základní pojmy) se zabývá kontextem řešené problematiky a vymezuje základní pojmy související...

—————

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.
Podlahová a kol. (ed.) Učitel sekundární školy 1. Texty k distančnímu vzdělávání.  Olomouc: VUP 2007. 109 s. ISBN 978-80-244-1828-5. Studijní materiál je adresován všem studentům, kteří chtějí zvládnou stejnojmenný předmět v rámci bakalářského studia pedagogické propedeutiky a...

—————

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 2 - Libuše Podlahová a kol.

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 2 - Libuše Podlahová a kol.
Podlahová a koL. (ed.) Učitel sekundární školy 2. Texty k distančnímu vzdělávání. Olomouc: VUP 2007. 136 s.ISBN 978-80-244-1829-2. Studijní materiál je pokračováním předchozí studijní opory Učitel sekundární školy 1 a stejně jako on je určen studentům, kteří chtějí získat komplexní pohled...

—————

SOUKROMÉ PRÁVO PRO SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. Olomouc: VUP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1860-5. Anotace:  Studijní text byl vytvořen s cílem pomoci studentům pedagogické fakulty při studiu soukromého práva v rámci výuky společenskovědních...

—————

TEORIE PRÁVA PRO SPOLEČENSKÉ VĚDY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1702-8. Anotace: Studijní text sloužící k pochopení základních institutů právní teorie, rozdělený do šesti na sebe navzájem navazujících kapitol, kterými jsou:...

—————

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ NA ŠKOLÁCH - ŠKOLNÍ A PRACOVNÍ ÚRAZY - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách – školní a pracovní úrazy. Olomouc: VUP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1806-3. Anotace: Studijní text, jež slouží jako praktická příručka či návod pro pedagogy, jak zabránit zbytečným úrazům, často zaviněným pouhou neznalostí základních...

—————