Publikace členů Ústavu pedagogiky a sociálních studií

KLIMA ŠKOLY - Helena Grecmanová

KLIMA ŠKOLY - Helena Grecmanová
Grecmanová, Helena. Klima školy. Olomouc : Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3. Obsahem monografie je fenomén, který má podle našich zkušeností zásadní význam pro život ve škole. Ovlivňuje spokojenost lidí, jejich jistotu a chuť pracovat. Je tedy důležité vědět, co klima školy...

—————

ZÁJEM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O FYZIKU, CHEMII A MATEMATIKU - Miroslav Dopita, Helena Grecmanová, Miroslav Chráska

ZÁJEM ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O FYZIKU, CHEMII A MATEMATIKU - Miroslav Dopita, Helena Grecmanová, Miroslav Chráska
DOPITA, M., GRECMANOVÁ, H., CHRÁSKA, M. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc : UPOL, 2008. ISBN 978-80-244-2242-8. Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku se v posledních letech nejen v České republice snižuje. Publikace...

—————

ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LETECH 1990–2007 - Michaela Prášilová

ŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LETECH 1990–2007 - Michaela Prášilová
PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990–2007. Olomouc : UP, 2008. 123 s. a [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2036. PRÁŠILOVÁ, M. Management of basic school from 1990 to 2007. Olomouc : UP, 2008. 123 s. a [CD-ROM]. ISBN 978-80-244-2036. Abstrakt Publikace popisuje vývoj řízení...

—————

VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ PEDAGOGIKY I. - Jana Kantorová a kol.

VYBRANÉ KAPITOLY Z OBECNÉ PEDAGOGIKY I. - Jana Kantorová a kol.
Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Obecná pedagogika hledá odpovědi na základní pedagogické otázky, nastiňuje možnosti řešení, seznamuje s různými stanovisky a názory v oblasti: např. vědního oboru pedagogika, faktorů rozvoje lidského jedince, výchovy jako předmětu...

—————

VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Z HLEDISKA PŘÍPRAVY UČITELE - Jitka Plischke

VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Z HLEDISKA PŘÍPRAVY UČITELE - Jitka Plischke
PLISCHKE, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2162-9. Monografie prezentuje teoretické i praktické poznatky související s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem,...

—————

K PEDAGOGICKÉ PRAXI - Václav Klapal

K PEDAGOGICKÉ PRAXI - Václav Klapal
KLAPAL, V. K pedagogické praxi. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. ISBN 978-80-244-2443-9.   Skripta jsou určena posluchačům kombinovaného studia oborů s pedagogikou, především pro obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku s cílem zlepšení...

—————

ŽÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.

ŽÁK SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.
Podlahová, L a Kol. (ed.) Žák sekundární školy 1 (ed.). Olomouc: VUP, 2008. 79 s. Distanční opora. ISBN 978-80-244-3. Studijní text navazuje na učební texty (Učitel sekundární školy 1 a 2). Jeho prostudováním je možno získat přehled o bytosti zvané žák z  pohledu sociologie, antropologie,...

—————

METODY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU : ZÁKLADY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU - Miroslav Chráska

METODY PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU : ZÁKLADY KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU - Miroslav Chráska
CHRÁSKA, M.  Metody pedagogického výzkumu.  Základy kvantitativního výzkumu.  Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4. Vědecký výzkum. Statistické metody.Výhody a nevýhody kvantitativního přístupu. Měření v pedagogickém výzkumu. Metody zpracování výsledků. Sběr...

—————

METODY SBĚRU DAT V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

METODY SBĚRU DAT V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska
CHRÁSKA, M. Metody sběru dat v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Votobia, 2007. ISBN 978-80-7220-305-5. Pedagogické pozorování. Dotazník a interview. Didaktické testy. Měření obtížnosti učebního textu. Sémantický diferenciál a Q-metodologie  v pedagogickém...

—————

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE, PROSTŘEDEK ŠVP - Helena Grecmanová, Eva Urbanovská

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE, PROSTŘEDEK ŠVP - Helena Grecmanová, Eva Urbanovská
Grecmanová, H., Urbanovská, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc : Hanex, 2007. ISBN 80-85783-73-8. Předkládaný text obsahově koresponduje s knihou Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků vydanou v roce 2000. Cílem jmenované publikace bylo upozornit na...

—————

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ PRO EVALUACI ŠKOLNÍHO KLIMATU - Jana Kašpárková

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ PRO EVALUACI ŠKOLNÍHO KLIMATU - Jana Kašpárková
Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu (konstrukce a aplikace v praxi) Publikace je kromě úvodu a závěru strukturována do tří hlavních kapitol a devíti podkapitol. První kapitola (Základní pojmy) se zabývá kontextem řešené problematiky a vymezuje základní pojmy související...

—————

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 1 - Libuše Podlahová a kol.
Podlahová a kol. (ed.) Učitel sekundární školy 1. Texty k distančnímu vzdělávání.  Olomouc: VUP 2007. 109 s. ISBN 978-80-244-1828-5. Studijní materiál je adresován všem studentům, kteří chtějí zvládnou stejnojmenný předmět v rámci bakalářského studia pedagogické propedeutiky a...

—————

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 2 - Libuše Podlahová a kol.

UČITEL SEKUNDÁRNÍ ŠKOLY 2 - Libuše Podlahová a kol.
Podlahová a koL. (ed.) Učitel sekundární školy 2. Texty k distančnímu vzdělávání. Olomouc: VUP 2007. 136 s.ISBN 978-80-244-1829-2. Studijní materiál je pokračováním předchozí studijní opory Učitel sekundární školy 1 a stejně jako on je určen studentům, kteří chtějí získat komplexní pohled...

—————

SOUKROMÉ PRÁVO PRO SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Soukromé právo pro společenskovědní obory se zaměřením na vzdělávání. Olomouc: VUP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1860-5. Anotace:  Studijní text byl vytvořen s cílem pomoci studentům pedagogické fakulty při studiu soukromého práva v rámci výuky společenskovědních...

—————

TEORIE PRÁVA PRO SPOLEČENSKÉ VĚDY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Teorie práva pro společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Olomouc: Vydavatelství UP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1702-8. Anotace: Studijní text sloužící k pochopení základních institutů právní teorie, rozdělený do šesti na sebe navzájem navazujících kapitol, kterými jsou:...

—————

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ NA ŠKOLÁCH - ŠKOLNÍ A PRACOVNÍ ÚRAZY - Zdenka Nováková

NOVÁKOVÁ, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků na školách – školní a pracovní úrazy. Olomouc: VUP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1806-3. Anotace: Studijní text, jež slouží jako praktická příručka či návod pro pedagogy, jak zabránit zbytečným úrazům, často zaviněným pouhou neznalostí základních...

—————

JAK PSÁT „DISTANČNĚ“ - Iveta Bednaříková

JAK PSÁT „DISTANČNĚ“ - Iveta Bednaříková
BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát „distančně“. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007. 122 s. ISBN 978-80-244-1681-6. Monografie určená odborné veřejnosti zabývající se sférou distančního vzdělávání. Poskytuje pohled na specifika autorské textové tvorby v této formě...

—————

TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Michaela Prášilová

TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU - Michaela Prášilová
PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu. Praha : TRITON, 2006. 192 s. ISBN 80-7254-712-7. PRÁŠILOVÁ, M. Educational programme developmen. Praha : TRITON, 2006. 192 s. ISBN 80-7254-712-7. Abstrakt V učebnici jsou s využitím zkušeností z firemního vzdělávání a...

—————

VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY - Michaela Prášilová

VYBRANÉ KAPITOLY ZE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY - Michaela Prášilová
PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc : Vydavatelství UP, 2006. 212 s. ISBN 80-244-1415-5. PRÁŠILOVÁ, M. Selected chaptors from school managament for educational staff. Olomouc : Vydavatelství UP, 2006. 212 s. ISBN...

—————

PEDAGOGICKÁ PRAXE - Václav Klapal

PEDAGOGICKÁ PRAXE - Václav Klapal
KLAPAL, V. Pedagogická praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1419-8. Skriptum je určeno pro posluchače doplňkového pedagogického studia učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Najdeme v něm kapitolu, která se zabývá dějinami pedagogické praxe...

—————