IGA

Projekty Interní grantové agentury Univerzity Palackého v Olomouci (IGA) řešené na Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


The phenomena of relationships between education and thinking (IGA 2015)

The project will address the conceptual level relationships change of thinking and learning for teachers and students in the context of constructive theory. The theoretical part will deal generally about constructivism as the baseline of the educational process. This process is then applied to the substantive level education of pupils in teaching literary units (psycholinguistic aspects of education), in a cultural context (Sociological Aspects), the context of multiculturalism and context values (educational aspects). In the empirical part of the project will address the possibilities of using ethnographic methods approach in terms of usability interviews and observations. This will be followed reflection of the results to be subjected to ontological analysis and analysis of the phenomenon. The result will be a description of the reconstruction of the phenomenon in the constructivist theory of learning and qualitative changes in teaching teachers.
 

Hlavní řešitel: Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Alena Opletalová, Ph.D.; M.A. Imron Harits (školitel: doc. Chudý); Mgr. Dana Vicherková (školitel: doc. Řeřichová)

 

CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., BUCHTOVÁ T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT–in the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. In Ciência e Técnica Vitivinícola, 2015, Vol.30, 1. ISSN 0254-0223.

ANTLOVÁ, A., CHUDÝ, Š., BUCHTOVÁ, T., KUČEROVÁ, L. The Importance of Values in the Constructivist Theory of Knowledge. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 203, 210 – 216. ISSN 1877-0428.

OPLETALOVÁ, A., CHUDÝ, Š., HARITS, I., VICHERKOVÁ, D. Financial literacy at primary schools in the Czech Republic. 4th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries. London. SCIEMCEE Publishing, 2015, s. 192-195. ISBN 978-0-9928772-8-6

VICHERKOVÁ, D., CHUDÝ, Š., OPLETALOVÁ, A., HARITS, I., INTER-GENERATIONAL LEARNING AND INTER-GENERATIONAL READING. 4th Biannual CER Conference, International Scientific Conference for PhD students of EU countries. London. SCIEMCEE Publishing, 2015, s. 200-202. ISBN 978-0-9928772-8-6

CHUDÝ, Š., HARITS, I., OPLETALOVÁ, A. VICHERKOVÁ, D. (2015).  Vicarious Experience by Modeling and Comparing of Children Stories from Czech and Madura Island: Behavior and Moral Perspectives. Creative Education 6, 2151-4755.

 

Fenomén kázně a jeho proměny v procesu konstituování profesního přesvědčení budoucích učitelů (IGA 2015)

Hlavní cílem projektu bude vytvořit základní diskurz kázně u začínajících učitelů, a to pomocí analýzy a popisu používaných základních komponentů kázeňských technik, pomocí kterých učitelé zvládají nedisciplinovanost žáků ve školní třídě. Výzkumné šetření bude realizováno v několika empirických krocích. Důležitým cílem při analýze bude právě tvorba již zmíněného diskurzu kázně ve výchovné činnosti začínajícího učitele.  K tomu poslouží právě dané empirické ověřování funkčnosti diskurzu. Výzkumné šetření bude nutné realizovat v několika na sebe navazujících krocích. Některé kroky teoretické analýzy tvoří základ k empirickému šetření a naopak data z empirického šetření napomáhají při tvorbě hledisek a vnitřní struktury tvořeného diskurzu. Zvolená metodologie přestavuje základ k optimalizování vytvořeného diskurzu. Hlavní cíl projektu bude rozložen na dílčí cíle, které jsou patrné v podobě specifického zaměření jednotlivých etap práce tvorby a následného ověřování funkčnosti diskurzu.

Dílčí cíle projektu:

 • Analýza daného vzorku a typologie respondentů v porovnání s vymezenou teorií tvoří základ pro validitu a reliabilitu výzkumného šetření.

 • Tato analýza bude doplněná o shlukovou analýzu a prvky faktorové analýzy dat, což znamená, že se eliminuje průměrnost hodnocení a nevhodné vlivy vstupující do empirického výzkumu (např. náhodnost odpovědí, nepravdivé odpovědi a apod.), a také se optimalizuje ověřovaný systém hodnocení dat (věrohodnost dat).

 • Ověřování nezávislosti hodnocení na preferencích a např. postojích respondentů, je řešené pomocí neparametrických testů pro ordinální typy dat ve dvojím i vícenásobném porovnávání.


Hlavní řešitel: Mgr. Tereza Buchtová (školitel: doc. Chudý)
Spoluřešitelé: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.; PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.; Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.; Mgr. Bc. Lucie Kučerová (školitel: Dr. Neumeister); Mgr. Bohdana Richterová (školitel: doc. Cabanová, doc. Chudý)

 

KUČEROVÁ, L., BUCHTOVÁ, T., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P. A Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers. In Open Journal of Social Sciences, 2015, 3, 88 – 95. ISSN 2327-5952.

CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., BUCHTOVÁ T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT–in the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. In Ciência e Técnica Vitivinícola, 2015, Vol.30, 1. ISSN 0254-0223.

BUCHTOVÁ, T., KUČEROVÁ, L., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P. The Concept of Discipline in Novice Teachers in Primary Schools. In The International Journal of Educational Science and Research  (IJESR), Vol. 5, 1, 2015, 39-48. ISSN 2249-6947.

BUCHTOVÁ, T., KUČEROVÁ, L., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P., NOVOTNÁ, J. Discipline as a Category and Phenomenon in the Process of Creation of Professional Teacher Beliefs. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 203, 264 – 269. ISSN 1877-0428.

ANTLOVÁ, A., CHUDÝ, Š., BUCHTOVÁ, T., KUČEROVÁ, L. The Importance of Values in the Constructivist Theory of Knowledge. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 203, 210 – 216. ISSN 1877-0428.

 

Mapovanie prístupov k popisu frangmetovania a konštruovania výchovy u začínajúcich učiteľov na PdF UP v Olomouci IGA_PdF_2014004

Řešitel projektu: doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., Mgr. Tereza Buchtová (DSP student), Mgr. Bohdana Richterová (DSP student), Mgr. Bc.Lucie Kučerová (DSP student)

Projekt si kladie za cieľ zmapovať a popísať základné fragmenty a konštrukty výchovy, ktoré zohrávajú dôležitú rolu pri koncipovaný formálnej ontológie výchovy u začínajúcich učiteľov. Na základe mapovania a analýzy týchto fragmentárnych častí výchovnej koncepcie začínajúceho učiteľa je možné: popísať subjektívny prístup konštruovania výchovy ako sociálnej kategórie, popísať subjektívnu fenomenologickú povahu výchovy a analyzovať ju, testovať rôzne druhy analýz a popísať ich možnosti a limity, porovnávať prístupy subjektívne s akademicky ustálenými konceptmi výchovy, vytvárať základné prvky modelov výchovy (kvantitatívne - mnohorozmerné dáta i kvalitatívne - fenomenografická analýza dát) v konceptových zhlukoch pojmov a ich súvislostí. Vytvorenie prístupov k tvorbe formálnych ontológií napomôže mapovať a formalizovať popis sémantiky daných fragmentov výchovy ako objektov určujúcich záujmové domény vo výchovnej koncepcii. Takto definované fragmenty výchovy je možné následne hierarchizovať a určovať medzi nimi priority podľa zamerania študijného odboru či vyučovaného predmetu.

Výstupy v podobe materiálov:

 • zmeny v obsahu disciplín teória a filozofia výchovy
 • reflexia konštruktivistickej teórie v praxi - prezentované na konferencii EPCA v Brne

(https://www.ped.muni.cz/epca2014/)

Konstruování obecné teorie výchovy studenty učitelství: poster na ČAPV 2014 - cena pre najlepší poster konferencie

Najvýznamnejšie výstupy z terénneho výskumu v databázach ISI Scopus a pod)2014/2015:

 • CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P. Začínajúci učiteľ a zvládananie disciplíny v kontext 2 st.ZŠ. Brno: Paido, 2014.
 • POTMEŠIL, M., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P., PLISCHKE, J., RICHTEROVÁ, B. Novice Teachers (in the Creating Process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs. In Open Journal of Social Sciences, 2014, 2, 52 – 57. ISSN 2327-5952.
 • CHUDÝ, Š, PLISCHKE, J., NEUMEISTER, P., RICHTEROVÁ, B., BUCHTOVÁ, T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse. META: RESEARCH IN HERMENEUTICS, PHENOMENOLOGY, AND PRACTICAL PHILOSOPHY, VOL. VI, NO. 2/DECEMBER 2014: 618-633, ISSN 2067-365.
 • KUČEROVÁ, L., BUCHTOVÁ, T., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P. A Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers. In Open Journal of Social Sciences, 2015, 3, 88 – 95. ISSN 2327-5952.
 • CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., BUCHTOVÁ T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT–in the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. In Ciência e Técnica Vitivinícola, 2015, Vol.30, 1. ISSN 0254-0223.
 • CHUDÝ, Š, PLISCHKE, J., NEUMEISTER, P., RICHTEROVÁ, KUČEROVÁ, L., Mapping Approaches to Describe Fragments and Constructs Training for Novice Students. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 171, 2015, 1168–1175. ISSN 1877-0428.
 • BUCHTOVÁ, T., KUČEROVÁ, L., CHUDÝ, Š., NEUMEISTER, P. The Concept of Discipline in Novice Teachers in Primary Schools. In The International Journal of Educational Science and Research  (IJESR), Vol. 5, 1, 2015, 39-48. ISNN 2249-6947.

 

Klima mateřské školy respektující potřeby dítěte jako faktor primární prevence rizikového chování IGA_PdF_2014018

Řešitel: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Spoluřešitelé: PhDr. Jana Kantorová Ph.D., Mgr. Anna Šafránková, Bc. Pavla Skalníková, Bc. Klára Kamasová, Bc. Tereza Janesová

Mateřské školy jsou významným životním prostorem, ve kterém socializační proces navazuje na působení rodinného prostředí. Rodina je ve většině případů první prostředí (primární sociální skupina), které poskytuje jedinci patřičné podněty pro jeho rozvoj a budoucí začlenění do společnosti. Vytváří také základ a vzor pro pozdější vztahy jedince v dospělém životě. Významnou úlohou je zajišťování potřeb dítěte, což vnímáme rovněž jako významný protektivní faktor primární prevence rizikového chování. I tuto roli by měla doplňovat instituce předškolního vzdělávání (mateřská škola), která ve většině případů navazuje na působení rodiny. Projekt navazuje na zjištění projektu IGA „Pedagogické aspekty prevence a resilience v institucích předškolního vzdělávání“, který byl řešen v roce 2012 (Kocourková, V., Šafránková, A.), kde bylo mimo jiné metodou Q-metodologie zjištěno (413 respondentů, 60 hodnocených Q-typů), že učitelé vnímají respektování potřeb dítěte a kvalitu klimatu mateřské školy jako významné faktory ovlivňující primární prevenci rizikového chování. Z tohoto důvodu bychom rádi hlouběji tuto oblast analyzovali. Cíleně se tedy v předkládaném projektu plánujeme zaměřit na oblast klimatu mateřské školy a oblast respektování potřeb dítěte. Předpokládáme, že pozitivní klima mateřské školy souvisí s respektováním potřeb dítěte a zároveň je jedním z protektivních faktorů při realizaci primární prevence rizikového chování v mateřské škole. V centru zájmu projektu tedy je zejména: - charakteristika klimatu mateřské školy, promítnutí respektování potřeb dítěte do klimatu mateřské školy a zjištění možnosti jejich zhodnocení, - zjištění kompetencí učitele mateřské školy v oblasti reflexe potřeb dítěte, - zjištění, jak vnímají učitelé mateřské školy možnost ovlivnění klimatu školy respektujícího potřeby dítěte a možnost ovlivnění samotné reflexe potřeb dítě (osobní vnímaná účinnost učitele v daných oblastech), - charakteristika působení kvality klimatu mateřské školy respektujícího potřeby dítěte na primární prevenci rizikového chování u dětí navštěvujících mateřskou školu, a vnímání tohoto působení samotnými učitelkami mateřské školy. V praktické rovině bude projekt usilovat o: - vytvoření nástroje pro zjištění charakteristiky klimatu mateřské školy (dosud takový nástroj chybí), - vytvoření diagnostické pomůcky pro učitele mateřské školy pro zjištění úrovně uspokojování potřeb dětí navštěvujících mateřskou školu (využití v primární prevenci rizikového chování).

Publikační výstupy:

 • KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, A. Prostředí respektující potřeby dítěte jako významný faktor primární prevence rizikového chování v rámci předškolní edukace. In: Quaere 2014. vol. IV. s. 1093 - 1103, Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. ISBN 978-80-87952-04-7.
 • KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, A. Vybrané determinanty primární prevence rizikového chování v rámci předškolní edukace. GRANT Journal, 2014, roč. 3, č. 1, s. 26-31. ISSN 1805-062X.
 • KANTOROVÁ, Jana a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Klima mateřské školy respektující potřeby dítěte jako faktor primární prevence rizikového chování – teoretická východiska. In NESLUŠANOVÁ, S., EMMEROVÁ, I. a E. JAROSZ. (ed.) Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno: IMS Brno, 2014. s. 672 – 679. ISBN 978-80-88010-01-2.
 • KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, A. Evaluation of Primary Prevention of Risk Behaviour in Preschool Education Institutions from the Perspective of Teachers. e-Pedagogium, 2014, 4, ISSN 1213-7758 (printed version), ISSN 1213-7499 (electronic version).
 • SAFRANKOVA, A., KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J. Selecte Aspects of Inclusion in the Environment of Kindergartens. In: International Conference on Advances in Economics, Management and Social Study – EMS 2014. New York: IRED (Institute of  Research Engineers and Doctors), 2014. ISBN: 978-1-63248-036-1. doi: 10.15224/978-1-63248-036-1-66.

Prezentace projektu:

 • Mezinárodní vědecká konference Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, konaná 14. – 15. 4. 2014 v Brně. Pořádaná Institutem mezioborových studií Brno.
  • Příspěvek: KANTOROVÁ, Jana a Vladimíra KOCOURKOVÁ. Klima mateřské školy respektující potřeby dítěte jako faktor primární prevence rizikového chování – teoretická východiska.
 • Elektronická mezinárodní vědecká konference QUAERE 2014, pořádaná akademickým sdružením Magnanimitas, 2014 (26. – 30. 5. 2014, Hradec Králové).
  • Příspěvek: KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J., ŠAFRÁNKOVÁ, A. Prostředí respektující potřeby dítěte jako významný faktor primární prevence rizikového chování v rámci předškolní edukace.
 • Mezinárodní konference International Conference on Advances in Economics, Management and Social Study – EMS 2014. (20. – 21. 12. 2014, Kuala Lumpur, Malaysia)
  • Příspěvek: SAFRANKOVA, A., KOCOURKOVÁ, V., KANTOROVÁ, J. Selecte Aspects of Inclusion in the Environment of Kindergartens.

 

Role zástupce ředitele ve vedení českých škol IGA_PdF_2014011

Řešitel: Mgr. Lucie Hrachovcová, od 10/2014 Doc. PhDr. Michaela Prášilová Ph.D.

Spoluřešitelé: Doc. PhDr. Michaela Prášilová Ph.D., Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková Ph.D., Mgr. Jan Skipala, Danping Peng

Projekt je zaměřen na výzkum role zástupce ředitele české školy. Hlavním cílem je charakterizovat roli zástupců ředitelů českých škol a jejich podíl na vedení těchto škol. Projekt se metodologicky opírá o kombinaci kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod: časových snímků, hloubkových rozhovorů, shadowing, analýzy školních dokumentů a dotazníkového šetření. V kvalitativní fázi výzkumu bude realizován několikatýdenní shadowing zástupce ředitele základní školy, hloubkové rozhovory se členy vedení škol, ale i s učiteli různých druhů a typů škol. Pro doplnění budou též analyzovány relevantní školní dokumenty (organizační řády škol, regulativy, pracovní náplně...). Pro kvantitativní část výzkumu budou online dotazníkem osloveni zástupci všech druhů a typů škol Olomouckého a Moravskoslezského kraje tak, aby byly dodrženy zásady reprezentativnosti (vzhledem k jednotlivým druhům a typům škol v obou krajích). Výzkum poskytne údaje především o profesních činnostech vykonávaných zástupcem ředitele, jeho vlivu na vedení školy a budou tak moci být navrženy případné korekce pro vzdělávání učitelů a pro přípravu vedoucích pracovníků škol.

Publikační výstupy:

 • Peng, D., & Poláchová Vašťatková, J. (2014).  Head teachers’ professional development at schools providing compulsory education. In CER Comparative European Research 2014 Proceedings | Research Track of the 2nd Biannual CER (pp. 120-124). Dostupné z  https://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2014_proceedings02.pdf
 • Peng, D., & Poláchová Vašťatková, J. (2014). Deputy Head teacher participation in management and leadership of Czech schools. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014 (pp. 1653-1659). Dostupné z https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2014.pdf
 • Hrachovcová, L., Poláchová Vašťatková, J., & Prášilová M. Shadowing in the research of deputy head teacher´s roles. In  Proceedings of 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 (pp. 230-234). [CD-ROM]. Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

Aktivní vystoupení na mezinárodních konferencích

 • Hrachovcová L., Poláchová Vašťatková, J., Prášilová, M.  Shadowing in the research of deputy head teacher´s roles. Proceedings of 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014. Praha 5. 6. 2014.
 • Hrachovcová L., Poláchová Vašťatková J. Role of the deputy headteacher of the Czech school. ECER 2014, The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. Porto, Portugalsko 1.- 4. 9. 2014.
 • Skipala J., Poláchová Vašťatková J., Prášilová M. Participace zástupce ředitele na péči o kvalitu vyučovacího procesu. SCHOLA 2014  Inovácie vo výchove a vzdelávaní. Dubnica n. V. , SR 27.- 28. 11. 2014.
 • Peng, D., Poláchová Vašťatková, J. Head teachers’ professional development at schools providing compulsory education. CER Comparative European Research 2014. London, VB 27.-31.10. 2014.
 • Peng, D., Poláchová Vašťatková, J. Deputy head teacher participation in management and leadership of Czech schools. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové 15.-19. 12.

 

 

Pilotní ověření evaluačních nástrojů pro využití ve výzkumu a podpoře residence IGA_PdF_2014017

Řešitel: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Spoluřešitel: Mgr. Denisa Snopková

Projekt je koncipován jako pilotní ověření evaluačních nástrojů, které budou využívány při evaluaci organizací a institucí zabývajících se činnostmi vzdělávacími, servisními, poradenskými a dalšími, které v kontextu deklarovaných služeb podporují resilienci jednotlivců či skupin. Evaluační nástroje byly vytvořeny a poskytnuty významnou institucí se zaměřením na výzkum resilience (Resilience Research Centre Halifax). Vytvoření modelového evaluačního nástroje, který bude dále předmětem výzkumu resilience významně přispěje k posunu výzkumů zaměřených na resilienci. Projekt navazuje na předchozí projekty hlavní řešitelky a vychází z výsledků její mezinárodní spolupráce s výzkumnými institucemi v JAR a Kanadě.

 

Výuka finanční gramotnosti na základních školách IGA_PdF_2014020

Řešitel: Mgr. Ondřej Kupčík (Mgr. Veronika Vašková)

Spoluřešitelé: Ing. Alena Opletalová Ph.D., Doc. PhDr. Jitka Skopalová Ph.D., Bc. Andrea Buiová

Projekt reaguje na aktuální situaci nejen v českém školství, ale také na celospolečenskou potřebu zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky. Na základě legislativních dokumentů se přistoupilo k zařazení finančního vzdělávání i do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Smyslem projektu je prostřednictvím kvantitativního i kvalitativního přístupu analyzovat aktuální situaci v oblasti výuky finanční gramotnosti na základních školách (ISCED 1 a 2). Výstupem projektu bude vymezit profil učitele vyučujícího oblast finanční gramotnosti na základních školách. Dále vyhodnotit využívání a účinnost výukových metod v rámci finančního vzdělávání. Dalším výstupem bude také vymezit pojetí výuky finanční gramotnosti na základních školách a navrhnout případná východiska pro implementaci zjištěných výstupů do školních vzdělávacích programů. V neposlední řádě bude dalším dílčím výstupem také zjištění příčin výrazných odchylek v oblasti zvyklostí konzumace alkoholu žáků druhého stupně základních škol (zejména existenci vlivu výše osobních financí žáků na toto rizikové chování). To vše prostřednictvím výstupů v kategoriích definovaných v aktuálně platné Metodice hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.

Monografie

 • OPLETALOVÁ, A., KVINTOVÁ, J. Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol. Olomouc: VUP, 2014. 146 s. ISBN 978-80-244-4519-9 (zadáno v OBD – tisk ve VUP březen 2015).

Zahraniční článek

 • OPLETALOVÁ, A. Financial education and financial literacy in the Czech education system. In Procedia-Social and Behavioral (ELSEVIER), který je indexován v ScienceDirect, Scopus, & Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. 2015. s. 1176-1184. ISSN 1877-0428. Dostupný na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815002591. DOI information: 10.1016/j.sbspro.2015.01.229.

Příspěvek na konferenci

 • OPLETALOVÁ, A., BUIOVÁ, A. Finanční gramotnost na základních školách z pohledu výukových metod. In Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Sborník příspěvků z XXII. Ročníku konference ČAPV. Olomouc: Agentura Gevak, 2014. s. 187 – 195. ISBN 978-80-86768-90-8 (CD).
 • VAŠKOVÁ, V., KUPČÍK, O. Rizikové chování ve vztahu k osobním financím žáků na základní škole. In: Sborník příspěvků z XIV. konference  ®ŠTUDENTSKÉ FÓRUM. Velké Bílovice 2014.

Odborný článek

 • VAŠKOVÁ, V., KUPČÍK, O. Rizikové chování ve vztahu k osobním financím žáků na základní škole. Rodina a škola. 2015. Dostupné na: https://www.skvelarodina.sk/rizikove-spravanie/.

 

 

Klima třídy na 2. stupni základních škol z hlediska projevů rizikového chování ve třídě IGA_PdF_2014021

Řešitel: Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Ondřej Kupčík, Prof. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D., Mgr. Jan Zelinka

Úloha a role školy je v celém výchovně vzdělávacím procesu nezastupitelná. Nejen žák je prostředím školy utvářen jako sociální bytost. Dochází zde rovněž k rozvoji učitelů a rodičů, kteří na sebe společně se žáky působí. V souvislosti s tím všichni aktéři (žáci, učitelé, rodiče atd.) vnímají, prožívají a hodnotí prostředí své školy. Psychosociální fenomén, který přitom vzniká, označujeme pojmem klima. Jak žáci, tak i učitelé, rodiče a vedení školy školní prostředí a jeho klima rovněž ovlivňují. Klima školy vzniká dlouhodobě, je to poměrně složitá a trvalá kvalita. Ve škole můžeme rozlišovat klima školy jako celku (školní klima), klima učitelského sboru (organizační klima), klima třídy, klima výuky atd. Pro naše výzkumné potřeby se budeme věnovat klimatu třídy. Klima třídy je především ovlivněno dimenzí sociální a kulturní. Za významné považujeme, že klima, které učitel a žáci společně vytvářejí, ovlivňuje efektivitu výchovně vzdělávací práce učitele, žákova učení a rozvoj jedinců i třídy jako celku (Lašek, 2001). Je přirozené, že všichni nemohou ve třídě prožívat příznivé klima. Mohou se setkat s různými typy klimatu, které oscilují mezi klimatem příznivým a nepříznivým. Na kvalitě klimatu se podílejí různí činitelé, a to buď samostatně, častěji však ve vzájemných proměnlivých vztazích. Jedním z těchto činitelů mohou být i projevy rizikového chování. Rizikovému chováním je v současnosti věnována stále značná pozornost (teorie a studie, na jejichž základě se utvářejí především preventivní programy, které se snaží o zkvalitňování různých intervencí). Miovský a kol. (2010, s. 23) jej definují jako „chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost“. Dle Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 v působnosti resortu MŠMT ČR je hlavním cílem prostřednictvím efektivního systému prevence, fungujícího na základě komplexního působení všech na sebe vzájemně navazujících subjektů, minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. V našem výzkumném projektu bychom se chtěli zaměřit na klima třídy z hlediska projevů rizikového chování. Záměrem výzkumu je nalézt odpověď na otázku, zda a jak výskyt rizikového chování ovlivňuje klima třídy. Realizace šetření, podpořená získanými výsledky, by měla, mimo uvedené výsledky, dále přispět ke zkvalitnění profesních i osobnostních dispozic budoucích pedagogů, k pochopení vztahu mezi klimatem třídy a projevy rizikového chování na základních školách.

 

Historiografie českých dějin pedagogiky od počátku 20. století (Metanarativní funkce dějin pedagogiky v českém pedagogickém myšlení 20. století) IGA_PdF_2014025

Řešitel: Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Spoluřešitelé: Prof. PhDr. Helena Grecmanová Ph.D., Doc. Mgr. Štefan Chudý Ph.D., Mgr. Eva Dvořáková Kaněčková, Mgr. Bc. Lucie Kučerová, Mgr. Olga Štěpánová 

Projekt si klade za cíl rekonstruovat proces historických proměn českých dějin pedagogiky jako významné součásti pedagogické vědy. Základním teoretickým východiskem výzkumu je předpoklad, že dějiny pedagogiky jako tradiční součást struktury základních pedagogický disciplín plní roli tvůrce a distributora klíčových narací resp. metanarací, které vytvářejí obecnější teoretický systém, který formuje klíčové dobové vzorce (diskursy) výchovy a vzdělávání. Dějiny pedagogiky tak na základě předkládaných metanarací (velkých vyprávění) o vývoji a proměnách pedagogického myšlení přispívají k vytváření individuální teorie výchovy a vyučování prostřednictvím budování obecnějšího smyslu pedagogického působení v kontextu dané kulturní tradice a předávají jí intersubjektivní či objektivní charakter. Rekonstrukce procesu historických proměn českých dějin pedagogiky ve smyslu snahy o vytvoření historiografie uvedené oblasti je tak příspěvkem nejen k problematice dějin pedagogiky jako takových, ale zabývá se obecnějším problémem proměn a způsobu ukotvování či legitimizace konkrétních pedagogických teorií a praxe v českých zemích ve 20. století.