ZAČÍNAJÚCI UČITEĽ A ZVLÁDANIE DISCIPLÍNY V KONTEXTE 2. ST. ZŠ - Štefan Chudý, Pavel Neumeister

ZAČÍNAJÚCI UČITEĽ A ZVLÁDANIE DISCIPLÍNY V KONTEXTE 2. ST. ZŠ - Štefan Chudý, Pavel Neumeister

CHUDÝ, Štefan, Pavel NEUMEISTER. Začínajúci učiteľ a zvládanie disciplíny v kontexte 2. st. ZŠ. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-250-5.

 
Hlavným motívom monografie bolo vytvorenie diskurzu disciplíny v poňatí začínajúceho učiteľa, ktorý si tvorí subjektívne koncepty disciplíny vystavané za pomoci disciplinačných metód a techník. Použitie a funkčnosť týchto techník podlieha podmienkam realizovanej výchovnej činnosti v školskej triede, učiteľovho subjektívneho vnímania a vyhodnocovania daných výchovných situácií. Poznateľnosť repertoáru týchto disciplinačných techník umožňuje začínajúcemu učiteľovi kvalitnejšiu výchovnú činnosť pri zvládaní nedisciplinovaného správania sa žiakov v podmienkach školskej triedy.V nadväznosti na tento motív bola rozpracovaná teória zameraná na uplatňovanie disciplinačných techník, ich foriem a typov.