VÝZKUMNÝ NÁSTROJ PRO EVALUACI ŠKOLNÍHO KLIMATU - Jana Kašpárková

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ PRO EVALUACI ŠKOLNÍHO KLIMATU - Jana Kašpárková

Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu (konstrukce a aplikace v praxi)

Publikace je kromě úvodu a závěru strukturována do tří hlavních kapitol a devíti podkapitol. První kapitola (Základní pojmy) se zabývá kontextem řešené problematiky a vymezuje základní pojmy související s tematikou školního klimatu, se kterými je v dalším textu operováno. Druhá kapitola (Konstrukce výzkumného nástroje pro evaluaci školního klimatu) se zabývá procedurou konstrukce dotazníků pro evaluaci školního klimatu, ve kterých kategorizuje pět oblastí školního klimatu. Třetí kapitola (Aplikace dotazníků školního klimatu na vybraných školách) popisuje aplikaci výzkumných nástrojů ve dvou konkrétních školních institucích.