VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Z HLEDISKA PŘÍPRAVY UČITELE - Jitka Plischke

VÝUKA ŽÁKA S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Z HLEDISKA PŘÍPRAVY UČITELE - Jitka Plischke

PLISCHKE, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2162-9.

Monografie prezentuje teoretické i praktické poznatky související s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem, dále výsledky relevantních výzkumných šetření. Pozornost je věnována demografickým a legislativním souvislostem, teoretickým modelům vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem i praktickým zkušenostem z České republiky i zahraničí. Na příkladu PdF UP v Olomouci jsou vymezeny předměty, ve kterých mohou zejména studenti učitelských oborů načerpat související poznatky.

Kvantitativní výzkum zjišťoval názory učitelů českých základních a středních škol na obsah jejich pregraduální a postgraduální přípravy směřující k výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Kvalitativní výzkum sleduje prototypy pojmů u žáků s odlišným mateřským jazykem, zaměřuje se na jejich odlišnost od žáků z většinové populace, dále sleduje podobu dialogu, který vede s takovým žákem učitel.