VÝCHOVA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - Drahomíra Holoušová, Pavla Vyhnálková, Lucie Pěčková (ed.)

VÝCHOVA ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU - Drahomíra Holoušová, Pavla Vyhnálková, Lucie Pěčková (ed.)

HOLOUŠOVÁ, Drahomíra, VYHNÁLKOVÁ, Pavla, PĚČKOVÁ, Lucie (ed.). Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu : sborník mezinárodní studentské spolupráce. 1. vyd. Olomouc : Votobia Olomouc, 2009. 169 s. ISBN 978-80-7220-317-8.

 

Sborník představuje výsledky dvouleté spolupráce (2008 – 2009) českých, polských a slovenských studentských vědeckých kroužků, sdružujících vysokoškolské studenty pedagogických oborů pod vedením jejich učitelů, na projektu zaměřeném na životní styl žáků základní školy a výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Ve sborníku nalezne čtenář celkem dvacet příspěvků studentů i pedagogů, přičemž příspěvky lze rozdělit do pomyslných čtyř bloků. Nejprve jsou zařazeny statě teoretické, které se věnují problematice výchovy ke zdraví, péče o fyzické i duševní zdraví a rizik, která zdraví dětí a mládeže ohrožují. Druhý blok obsahuje dva metodicky pojaté příspěvky – prakticky využitelné náměty pro výchovu ke zdraví v mateřské škole a na prvním stupni základní školy. Ve třetím bloku jsou začleněny zprávy ze dvou rozsáhlých výzkumů realizovaných na Katedře antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci a dále zajímavá výzkumná analýza životního stylu vysokoškolských studentů. Poslední (a z hlediska uskutečněného projektu stěžejní) blok příspěvků obsahuje vyhodnocení a analýzu dat získaných ve výzkumu životního stylu žáků základní školy, který byl v letech 2008 – 2009 za použití totožných dotazníků realizován v České republice, na Slovensku a v Polsku.