VYBRANÉ DISKURZY TEORIE A PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ...II. - Štefan Chudý, Alena Jůvová, Pavel Neumeister

VYBRANÉ DISKURZY TEORIE A PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ...II. - Štefan Chudý, Alena Jůvová, Pavel Neumeister

CHUDÝ, Š., JŮVOVÁ, A., NEUMEISTER, P. (eds.) Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesí II. Brno: Paido, 2011. s. 155, ISBN 978-80-7315—227-7.

Monografia, kolektívu autorov z viacerých pracovísk, vznikla za finančnej podpory projektu GA ČR  406/09/1220. Hlavný cieľ monografie je poukázať na špecifické kľúčové faktory a aspekty teoretických a praktických kompetencií. Teoretická reflexia má 6 samostatných kapitol pojednávajúcich o kompetenciách a ich faktoroch, možnostiach rozvoja a dimenziách ich „vynorenia“. Diskurzívna analýza relevantných zdrojov a výskumných zameraní sa odzrkadľuje v popise  poznatkovej bázy základných línií kompetenčných požiadaviek a uplatniteľnosti týchto požiadaviek v praxi. Poznatky z výkonu profesie a jej široká uplatniteľnosť v praxi boli základom pre vznik teoretických štúdií – kapitol v tejto knihe.

Spoluautori: Dr. Andrýsová, Mgr. Duša, Dr. Hupková, Dr. Šerák, doc. Mužík, Ing. Mužík