VYBRANÉ DISKURZY TEORIE A PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ... - Štefan Chudý, Pavel Neumeister, Alena Jůvová

VYBRANÉ DISKURZY TEORIE A PRAXE VE VZDĚLÁVÁNÍ... - Štefan Chudý, Pavel Neumeister, Alena Jůvová

CHUDÝ, Š. NEUMEISTER, P. JŮVOVÁ, A. (eds.) Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesí. Brno: Paido, 2010. s. 200, ISBN 978-80-7315-212-3.

Monografia, kolektívu autorov z viacerých pracovísk, vznikla za finanční podpory projektu GA ČR  406/09/1220. Hlavný cieľ monografie je poukázať na aspekty teoretických a praktických vymedzení profesie sociálneho pedagóga a jeho kľúčových kompetencií. Teoretická reflexia je rozdelená do troch oblastí: vybraných diskurzov teoreticko-filozofického zamerania, teoretických diskurzov uplatnenia, a praxeologických diskurzov výkonu profesie sociálneho pedagóga. Analýza relevantných zdrojov a výskumných zameraní sa odzrkadľuje v príprave profesionálov v študijných programoch a konkrétnych disciplínach odboru sociálna pedagogika. Poznatky z výkonu profesie a jej široká uplatniteľnosť v praxi boli základom pre vznik teoretických štúdií – kapitol v tejto knihe.