Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol - Alena Opletalová, Jana Kvintová

Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol - Alena Opletalová, Jana Kvintová
Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách základních a středních škol / Alena Opletalová, Jana Kvintová. -- 1. vydání. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. -- 144 stran. -- (Monografie)
ISBN 978-80-244-4519-9 (brožováno)

 
Anotace
Cílem tohoto odborného textu je objasnit problematiku finanční gramotnosti a představit současné možnosti a pojetí výuky finanční gramotnosti na základních a středních školách (ISCED 1, 2, 3) jako možné prevence k zamezení tohoto negativního trendu, a to z pohledu dílčích aspektů vzdělávání. Současně jsou v této odborné knize prezentovány původní výsledky výzkumů a šetření zaměřených vždy dílčím způsobem na aktuální pojetí a realizaci výuky finanční gramotnosti v prostředí základních a středních škol. Publikace vymezuje význam a aktuální stav problematiky finančního vzdělávání zejména v prostředí základních a středních škol. Současně se zaměřuje na psychologické, sociální a ekonomické aspekty zadlužování ve společnosti. Uvádí strategické a legislativní dokumenty a jejich význam při budování systému finančního vzdělávání v českém školství. Komplexně se zaměřuje na vymezení problematiky finančního vzdělávání na základních a středních školách, dále na výzkumy a testování úrovně finanční gramotnosti. V neposlední řadě se zabývá pojetím a realizací výuky finanční gramotnosti se zaměřením na praxi škol včetně prezentace výsledků výzkumů zaměřených na osobnost a úlohu pedagoga, začlenění tematických celků do školních vzdělávacích programů, metody a organizační formy výuky, učební pomůcky a didaktickou techniku užívané ve výuce finanční gramotnosti. Přínos monografie spočívá zejména ve skutečnosti, že v současné pedagogické literatuře dosud podobná odborná práce na téma finanční gramotnosti neexistuje a může se tedy stát základem pro vědecko-výzkumnou práci a rozvoj problematiky finančního vzdělávání vůbec.
 
Citace z posudku oponenta:
Zpracování předloženého textu považuji za velmi šťastný počin, poněvadž podobná publikace k problematice finančního vzdělávání zatím v naší pedagogické literatuře neexistuje. Pro svoji solidní odbornou úroveň je dobrým základem pro vědecko-výzkumnou práci a rozvoj problematiky finančního vzdělávání vůbec.“ „Publikace je využitelná i ve vzdělávání budoucích učitelů tohoto nového předmětu i v dalším vzdělávání vyučujících základních a středních škol“.
Doc. PhDr. Otto Obst, CSc.