ÚVOD DO AUTOEVALUACE ŠKOLY - Jana Vašťatková

ÚVOD DO AUTOEVALUACE ŠKOLY - Jana Vašťatková

VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. ISBN 80-244-1422-8

Autoevaluace škol není v českém prostředí prozatím běžnou samozřejmostí. Kniha Úvod do autoevaluace má posloužit jako vhled do problematiky vnitřní a vnější evaluace. Jejím vytvořením se snažím reagovat na aktuální potřeby školské praxe (neboť literatury k tomuto tématu je prozatím v českém jazyce poskrovnu) a přispět k propagaci využívání pozitivního potenciálu, který v sobě autoevaluační procesy skrývají. Věřím, že kniha bude ku prospěchu pracovníkům z různých typů škol nebo zařízení, studentům učitelských oborů případně dalším zájemcům. Z tohoto důvodu jsem ji „neušila na míru“ na podmínky např. jen mateřských či základních škol majících již schváleny své RVP, díky kterým autoevaluační procesy získávají širší rozměr. (Musela jsem tedy do určité míry zobecnit jak neměnné principy autoevaluace, tak zkušenosti s ní.) Chtěla bych zdůraznit, že problematika autoevaluace škol se zejména v posledních letech v českém školství i v zahraniční velmi rychle vyvíjí a že pro její celostní vnímání a chápání je nezbytné sledovat aktuální události nejen u nás.  Všechny informace jsem proto zpracovala v systematický vhled do různých souvislostí, které s sebou tato problematika nese. Zabývám se vztahem autoevaluačních procesů ke kvalitě školy, popisuji úrovně evaluačních procesů ve škole, vztah vnitřní a vnější evaluace školy, přibližuji některé zahraniční zkušenosti atd.

Podrobněji se zaměřuji na realizační rovinu těchto procesů a možnosti (výzvy i úskalí), které školám přinášejí, včetně jejich spojitosti s procesy řízení změn. Na základě teoretických a praktických poznatků, které jsem získala blízkou spoluprací s českými školami, konzultacemi s našimi i zahraničními odborníky, jsem vypracovala doporučení pro vlastní realizaci autoevaluačních procesů spolu s přehledem možných metod, nástrojů a technik tak, abyste si z nich mohli podle potřeby vybrat.

Mým záměrem je podnítit Vás, čtenáře k další četbě, studiu, diskusi, přemýšlení nebo i k absolvování výcviku v metodách a vybavit Vás minimem zásad, které je dobré respektovat při realizaci smysluplných autoevaluačních procesů ve školách. Knihu jsem z důvodu univerzálního využití, zpracovala formou obvyklou při distančním studiu.