HYPOTÉZY A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

HYPOTÉZY A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ V KLASICKÝCH PEDAGOGICKÝCH VÝZKUMECH - Miroslav Chráska

CHRÁSKA, M. Hypotézy a jejich ověřování v klasických pedagogických výzkumech. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, Votobia, 2005. ISBN 80-7220-253-7.

Vědecký výzkum v pedagogice. Kvalitativní a kvantitativní výzkum. Hypotézy ve výzkumu. Základní principy statistických testů. Parametrické a neparametrické testy.

Testy jednostranné a oboustranné. Testy chí-kvadrát. Znaménkový test. Wilcoxonův test. U-test. Studentův t-test. Snedecorův F-test.