AUTOEVALUACE A BENCHMARKING VE ŠKOLE - Jana Poláchová Vašťatková

AUTOEVALUACE A BENCHMARKING VE ŠKOLE - Jana Poláchová Vašťatková

VAŠŤATKOVÁ, J. Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex, 2010. 117 s. ISBN 978-80-7409-029-5.

Monografie vznikla za finanční podpory projektu GA ČR 406/07/P019. Dokládá splnění hlavních cílů projektu, neboť současný stav autoevaluace v ČR byl charakterizován za využití různých metod a přístupů: pomocí analýz relevantních dokumentů vzdělávací politiky, literatury a předchozích výzkumů; vůbec prvním celoplošným dotazníkovým šetřením zaměřeným na tuto problematiku, analýzou školních dokumentů a případovými studiemi škol. Kniha prezentuje model vztahu autoevaluace, benchmarkingu a řízení kvality školy. Komparativně-analytické poznatky z ČR, Belgie, Švédska a z dalších zemí mapují přístup škol i dalších aktérů jsou prezentovány v monografii a splňují tak druhý cíl projektu. Třetí cíl směřující k přiblížení benchmarkingu byl splněn. Sporadické uplatnění benchmarkingu v práci současných českých škol bylo identifikováno pomocí analýz školních dokumentů na WWW stránkách základních škol tří krajů. Benchmarkingový nástroj 2EQBS je prezentován v závěru knihy a je připraven pro další využití v české praxi i ve výzkumu.