Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. - recenzovaný sborník

Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. - recenzovaný sborník

Recenzovaný sborník předkládá čtyřicet čtyři příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII: Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole“, která se ve dnech 8. – 9. listopadu 2016 uskutečnila na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Příspěvky jsou orientovány do oblasti pedagogických věd – konkrétně se zaměřují na problematiku osobnosti učitele, na aktuální otázky oborových didaktik, na psychologické aspekty výchovy a vzdělávání, na témata speciálněpedagogická, andragogická a filozoficko-historická.

The reviewed proceedings present forty four contributions from the international conference “Current Issues of Education in Ph.D. Students’ Researches XII: Dying Humanity? Educational Challenges of Contemporary School“ held at the Faculty of Education, Palacký University Olomouc on November 8 – 9, 2016. The contributions are focused on the field of education – namely the issue of personality of a teacher, topical issues of subject didactics, psychological aspects of education, special educational, andragogical and philosophical-historical issues.

Sbornik z konference DSP