AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE, PROSTŘEDEK ŠVP - Helena Grecmanová, Eva Urbanovská

AKTIVIZAČNÍ METODY VE VÝUCE, PROSTŘEDEK ŠVP - Helena Grecmanová, Eva Urbanovská

Grecmanová, H., Urbanovská, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc : Hanex, 2007. ISBN 80-85783-73-8.

Předkládaný text obsahově koresponduje s knihou Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků vydanou v roce 2000.

Cílem jmenované publikace bylo upozornit na význam aktivního učení a samostatného, kritického myšlení žáků a seznámit je s projektem RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking), metodami a strategiemi, které vedou k efektivnímu myšlení. Již tehdy jsme chtěli napomoci pozitivním změnám v pojetí výuky, které začaly být patrné.

V současné době se změna stala realitou dotýkající se všech učitelů a žáků různých stupňů a typů škol. Učitelé vycházejíce ze závazných dokumentů jež jsou součástí Rámcového vzdělávacího plánu (RVP) rozpracovávají své školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se na jednotlivých školách bude vzdělávání uskutečňovat.

Rozhodly jsme se proto znovu zabývat otázkou funkčního modelu učebního procesu. Snažíme se problém nazírat poněkud jinak, z perspektivy nadcházejících změn ve školství a s využitím našich nových zkušeností. Chceme naší učitelské veřejnosti nabídnout materiál, který by se jim stal oporou při hledání vhodné cesty k naplnění nově koncipovaných cílů vzdělávání.

Toto skriptum obsahuje podle našeho názoru podněty, které lze vhodně využít při práci na tvorbě ŠVP. Máme na mysli nejen  výchozí principy, ale hlavně vzdělávací strategie, metody, jejichž realizací dosáhneme požadovaných výstupů. Velmi cenné a inspirativní jsou přípravy na vyučovací hodiny, které vzešly z dílen učitelů různých předmětů na různých stupních a typech škol – absolventů základních kurzů RWCT.

V žádném případě nechceme dávat instrukce k tvorbě ŠVP. To s radostí přenecháme jiným, kompetentním osobám. Chceme prostřednictvím tohoto textu pouze nabídnout pomocnou ruku. Poskytnout poznatky a zkušenosti načerpané v průběhu naší několikaleté lektorské činnosti v rámci projektu RWCT. Protože právě RWCT nabízí cestu k dosažení cílů, k nimž reforma školství směřuje.