OBD - informace, rady, návody a vysvětlivky


VYBRANÉ VYSVĚTLIVKY

1. Garant

Každý výsledek, jako např. článek v časopise, sborníku, kniha celek aj., musí mít jednoznačně určeného tzv. Garanta výsledku. Jedná se o jednoho z tvůrců výsledku určeného autorským kolektivem, který odpovídá za daný datový výstup týkající se předávaných údajů o výsledku. U výsledků projektů a výzkumných záměrů se obvykle jedná o řešitele odpovědného příjemci za řešení příslušného projektu nebo výzkumného záměru. Garant je odpovědný za předání shodných údajů o výsledcích všemi předkladateli.

Nezapomeňte v OBD zatrhnout tuto položku!

 

2. Typ financování

Projekt/záměr (zadává se z číselníku) - projekt evidovaný v CEP (Centrální evidence projektů), např. GAČR, GAAV, projekt evidovaný v CEZ (Centrální evidence záměrů), např. MSM, MMR aj.

Specifický vysokoškolský výzkum - výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Operační program - je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období … čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). OPPK, OPPA, OPVK aj.

Rámcový program Evropské komise - se zaměřuje hlavně na malé a střední podniky (MSP), podporuje inovační činnosti (včetně ekologických inovací), zajišťuje lepší přístup k finančním prostředkům a poskytuje služby na podporu podnikání v regionech.

Veřejný zdroj - výsledky vzniklé z peněz daňových poplatníků a rozdělovaný státními či veřejnoprávními institucemi, ať českými či zahraniční. Např. FRVŠ aj.

Neveřejný zdroj - výsledky vzniklé za podpory soukromých zdrojů (českých i zahraničních), peníze firem, dary soukromníků.

Institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace - výsledky vzniklé z prostředků institucionální podpory MŠMT na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků.

 

3. Zadávání GRANTŮ do číselníku OBD

Veškeré GRANTY řešené na pracovišti je nutno zadat do číselníku OBD. Důležité s ohledem volby typu financování výsledku.

Granty do číselníku zadává pověřený pracovník referátu prorektora pro VaV:

Ing. Monika Drdáková

(+420) 585 63 1025

monika.drdakova@upol.cz

 

4. Na co si dávat pozor

  • ISBN/ISSN  - neplatné, zastaralé, omylem zadané nebo nejsou uvedené.
  • Špatné zařazení výsledku - např. kniha je uvedena a zařazena jako sborník aj.
  • Duplicitní záznamy - stejný výsledek, např. článek, kniha kapitola aj. zadány do systému několikrát.
  • Odlišné údaje o výsledku odevzdané různými institucemi - shodu musí zajišťovat garant.
  • Údaje nejsou pravdivé resp. nejsou dostatečné.