Výzkumné zaměření ústavu

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP se v rámci svého výzkumného zaměření specializuje na prostředí školy, což dokumentuje přehled řešených vědeckých projektů.

 

Poskytovatel Grantová agentura ČR

* Projekt GP406/07/P019: Možnosti využití autoevaluace a benchmarkingu ve škole (2007-2009, GA0/GP): řešitelka Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D.

Projekt GP406/07/P053: Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele (2007-2008, GA0/GP): řešitelka PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

* Projekt GD406/03/H012: Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu České republiky do Evropské unie (2003-2007, GA0/GD): Hlavní řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Spoluřešitelé: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D., PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., PhDr. Jitka Plischke, Ph.D., Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D., Mgr. René Szotkowski, Ph.D.

* Projekt GA ČR 406/02/1113: Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody (2002-2004), řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Spoluřešitelé: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

 

Poskytovatel Fond rozvoje vysokých škol

* Projekt FRVŠ č. 92/2010/F5: Tvorba studijního předmětu „Projektování volnočasových aktivit“ (2010): řešitel PhDr. Zuzana Tichá, Ph.D.

* Projekt FRVŠ: 648/2009/G5: Soubor úloh s klíčem ke studijní disciplíně Náhradní výchovná péče v České republice (2009). Řešitelka: Mgr. Linda Švrčinová. Spoluřešitelky: doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc., Mgr. Jarmila Šťastná, Mgr. Stanislava Hoferková.

* Projekt FRVŠ 77/2004 Bilingvní žák, jeho místo na české základní škole (2004): Řešitelka: Mgr. Jitka Kropáčová (Plischke). Spoluřešitelka: doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.

 

Poskytovatel MŠMT ČR:

* Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit (2001). Spoluřešitelka: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

* Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů. Tematický okruh: Region Číslo: 43411023: Doplňující pedagogické studium pro mistry odborné výchovy (2000). Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc., spoluřešitelka: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

* Resortní výzkum MŠMT RS 98 012 - Hodnocení výsledků práce škol v nekognitivní oblasti u žáků končících povinnou školní docházku. (1998–1999). Hlavní řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. 

* Resortní výzkum MŠMT RS 071 (1997) - Měření a srovnávání výsledků jednotlivých typů škol v nekognitivní oblasti. Hlavní řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

* MŠMT V 033. Rozvoj vzdělání - Příprava k získání učitelské způsobilosti (1993). Spoluřešitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

 

Poskytovatel: Program celoživotního učení /Leonardo da Vinci/ Projekty partnerství

* Projekt č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001: Projekt DETVET „Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training“ (2009-2011). Koordinující instituce: University of Klaipeda, Litva, Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta (ÚPSS), Folkuniversitetet – Švédsko, CDE College – Dánsko, TAMK –  univerzita Finsko, Magistrát města Sant´Angelo – Itálie. Tichými partnery projektu jsou: Kaunas Vocational Training Centre for Business Specialists (Litva); Training 2000 (Itálie). Hlavní řešitel za PedF UP: Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D., Spoluřešitelé za PdF UP: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. Web: https://detver.blogspot.com/

 

Poskytovatel Vzdělávací nadace Jana Husa

* Aplikace metod kritického myšlení v současné škole (1998–2001). Hlavní řešitelka prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

 

Poskytovatel Evropský sociální fond

* Projekt ESF a MŠMT ČR CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265: Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru (2006-2008). Hlavní řešitelka: Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Spoluřešitelka: PhDr. Vladiníra Kocourková, Ph.D., spolupracovníci: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D., Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. Web: https://apsp.upol.cz

 

Vnitřní grant PdF UP

* Aktuální požadavky základních škol na oborovou skladbu učitelské přípravy. (2006). Hlavní řešitel: Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Spoluřešitelé: PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D.

* Postoje studentů učitelství a učitelů v praxi k učitelské profesi (1996). Hlavní řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

* Inovace učitelského vzdělávání v evropské kooperaci (1996). Hlavní řešitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

* Sémantické pole budoucích učitelů (1995). Hlavní řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

* Hodnocení kvality vysokoškolské výuky pedagogických disciplín na UP pomocí ratingu (1994). Hlavní řešitel: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

* Školní klima v podmínkách transformace výchovně vzdělávací soustavy (1994). Hlavní řešitel: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.

 

Pracovníci ústavu pedagogiky a sociálních studií se rovněž podílejí a podíleli na řadě projektů řešených mimo ústav jako spoluřešitelé:

- ZDE -