Výzkumné zaměření ústavu

Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP se v rámci svého výzkumného zaměření specializuje na prostředí školy, což dokumentuje přehled řešených vědeckých projektů.


Projekty GAČR

Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení

Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody 406/02/1113

prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. 2002-2004

Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v  období vstupu ČR do EU  GD406/03/H012

prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. 2003-2007

Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele GP406/07/P053

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 2007-2008

Možnosti využití autoevaluace a benchmarkingu ve škole GP406/07/P019

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. 2007- 2008

Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě GAČR 406/ 406/09/1220

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 2009-2011
Percepce organizačního klimatu pedagogických fakult akademickými pracovníky GAP407/11/0696
 
Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 2011-2015

 


Projekty ESF

Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení
Občanské kompetence občanům CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Ing. Alena Opletalová, Ph.D. 2014- 2015

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. 2016- 2019
Kompetence leadera úspěšné školy CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/ 0008145 Ing. Alena Opletalová, Ph.D. 2018- 2021

Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002337

   
Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522    

 


Projekty FRVŠ

Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení

Bilingvní žák, jeho místo na české základní škole FR VŠ 77/2004

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 2004

Inovativní obohacení předmětu Metodika her a zábavních činností 

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. 2011

 


Projekty MŠMT

Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení

Impuls II-podpůrný projekt zaměřený na využívání nástrojů Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA)

Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.,
Doc. PaedDr.
Marcela Musilová, Ph.D.
2016-2017

Program „Podpora nadaných žáků základních a středních škol“, evidenční číslo: 0026/7/NAD/2019

Ing. Alena Opletalová, Ph.D. 2016-2018

 


Projekty FRUP

Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení

„Laboratoř pro výuku, výzkum a inovace v didaktice.“ (FRUP_2014_2_028)

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D. 2014

„Inovace didaktických pomůcek a technického vybavení laboratoří se zaměřením na didaktickou techniku, vyučovací pomůcky a žákovské pomůcky odborných učeben Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP.“

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 2017
„Inovace technického vybavení" PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 2018

Inovace didaktických pomůcek a technického vybavení laboratoří se zaměřením na didaktickou techniku, vyučovací pomůcky, žákovské pomůcky odborných učeben Ústavu pedagogiky a sociálních studií FRUP_2019_022

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D. 2019

 


Projekty IGA

Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení

Výzkum hodnotové orientace žáků 2. stupně základní školy. 2011/2012. IGA_PdF_2011_014

Dr. Vyhnálková 2011

Motivace a přístupy školních metodiků prevence na základních školách k výkonu funkce a realizaci preventivních aktivit (MUNI/41/001/2009).

Doc. Čech 2009
Mapovanie prístupov k popisu frangmetovania a konštruovania výchovy u začínajúcich učiteľov na PdF UP v Olomouci. 2014. IGA_PdF_2014004

Doc. Chudý

2014

Fenomén kázně a jeho proměny v procesu konstituování profesního přesvědčení budoucích učitelů IGA_Pedagogická fakulta 2015. IGA_PdF_2015_008 

Dr. Buchtová

2015

The phenomena of relationships between education and thinking Doc. Chudý 2015
Popis základních fenoménů vztahu edukace a myšlení v kontextu konstruktivistivckého vzdělávání učitelů a žáků. Doc. Chudý 2015
Role učiteľa v globálnom svete. Doc. Chudý 2016
Hodnota vzdělání u studentů z odlišného sociokulturního prostředí. Mgr. Šemberová 2017
Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku základní školy. IGA_PdF_2017_003 Doc. Fasnerová 2017
Vliv prostředí školy na formování hodnoty vzdělání u učitelů a studentů pocházejících z odlišných sociokulturních prostředí. Mgr. Šemberová 2018
Proces konstruování učitelské profesní identity. IGA_PdF_2018_016 Mgr. Kropáč 2018
Profesní sebepojetí začínajících akademických pracovníků ve vztahu k jejich hodnotové orientaci Mgr. Koribská 2018
Učitel jako oběť šikany na pracovišti IGA_PdF_2018_006 Doc. Čech 2018

Profesní sebepojetí začínajících akademických pracovníků ve vztahu k jejich kritickému myšlení

Mgr. Koribská 2019

Aspekty školního a mimoškolního prostředí působící na utváření hodnoty vzdělání u žáků a studentů v odlišném sociokulturním prostředí. IGA_PdF_2019_016

Mgr. Kobzová 2019
Aspekty čtenářství žáků druhého ročníku základní školy. IGA_PdF_2019_003 Doc. Fasnerová 2019

 


Další projekty 

Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení

Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po r. 1989. Komparativní studie. 7AMB13PL021, 8786/R13/R14

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. 2012-2013

Projekt MOBILITY (7AMB): „Externality užívání moderních technických výukových prostředků a e-aplikací ve vzdělávání jako součásti pregraduální přípravy učitelů v České republice a Polsku – jejich rozdíly, rizika, limity a hrozby“ 7AMB14PL007

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 2014-2015

 


Projekty EU

Název a identifikace projektu Koordinátor, hlavní řešitel Doba řešení

VOICES The Voice of the European Teachers 526613LLP-2012-NL-COMENIUS-CNW

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. 2012– 2015

GuLL Guerrilla Literacy Learners 2014-1-BE02-KA200-000472

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. 2014– 2016

LEEN Liminality & Educational entrepreneurship AGREEMENT NUMBER -2015-1-BE02-KA201-012334

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. 2015– 2017 

IINTOS Implementation of International Offices in Schools 2017-1-PT01-KA201-035947

Videoprezentaci projektu naleznete ZDE

YouTube kanál projektu naleznete ZDE

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. 2017– 2020 

WAVE-IT Working Academics Value Excellence for International Teachers 2019-1-CZ01-KA203-061386

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. 2019– 2022

CISI Curriculum Innovation for Social Inclusion 609736–EPP–1-2019-GE-EPPKA2-CBHE-JP 

PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D. 2020– 2022