O ÚSTAVU

Ústav pedagogiky a sociálních studií vznikl na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 4. března 2009. Jeho zrodu předcházela dlouholetá působnost Katedry pedagogiky s celoškolskou působností, která byla na Pedagogické fakultě UP v Olomouci vytvořena v roce 1990 sloučením kateder pedagogiky všech ostatních fakult UP připravujících učitele. Ústav vznikl z potřeby zabezpečit neučitelské obory garantované katedrou odborníky, kteří byli rozptýleni na různých pracovištích fakulty a soustředit je za účelem lepší spolupráce.

Ústav pedagogiky a sociálních studií má ovšem i solidní vědeckovýzkumnou základnu. Vědecko-výzkumná činnost pracovníků ústavu odpovídá  jejich odborné kvalifikaci a je zaměřená do oblastí relevantních  pro garantované učitelské i neučitelské studijní obory.

Vědeckovýzkumná činnost  ústavu je pozitivně ovlivněna doktorským studijním programem (DSP)  pedagogika a education. Studenti  DSP spolu se svými školiteli představují značný vědeckovýzkumný potenciál. K vytváření základny mladých a perspektivních vědeckých pracovníků přispívá  i organizování pravidelných seminářů a především potom cyklické mezinárodní studentské vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů“.

O aktivitě pracovníků ústavu svědčí také jejich členství v různých organizacích, společnostech a asociacích, které mají odborné zaměření.

Přes zřejmou vytíženost ústavu neopouštějí její pracovníky síly ani při vlastním dalším vzdělávání a odborném růstu (doktorská studia, habilitační řízení) a v zájmu udržování odborných kontaktů při výjezdech na různá pedagogická pracoviště v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Itálie, Řecko, Anglie, Irsko, Finsko, Indonésie). Rozvoj spolupráce s katedrami pedagogiky českých vysokých škol a dalšími pedagogickými pracovišti a zlepšování  kontaktů se zahraničím minimálně v prostoru Evropské unie plánuje ústav i do budoucna.

Ústav pedagogiky a sociálních studií rozhodně disponuje dostatkem humanistického přesvědčení a pedagogického entuziasmu, což umožňuje jejím pracovníkům pokračovat v nejlepších tradicích olomoucké pedagogiky.

Akreditované studijní programy:

Sociální pedagogika Bc. – garant doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (CMTF)

Tento bakalářský studijní program má dvě specializace – a to Výchovu ve volném čase a Prevenci sociálně patologických jevů. V rámci společné části tohoto studijního programu je kladen důraz na získávání znalostí z oblasti sociální pedagogiky a začlenění těchto znalostí do širšího teoretického rámce souvisejících disciplín. Sociální pedagog pro své výchovné působení potřebuje znalosti z oblastí jako je obecná pedagogika, filozofie, psychologie a speciální pedagogika. Cílem studia je nejen získání potřebných kompetencí pro výkon povolání v oblasti sociální pedagogiky, ale také celkové prohloubení sociálního, kulturního a vzdělanostního přehledu absolventa. Absolvent získá vysokoškolskou kvalifikaci v oblasti sociální pedagogiky se zaměřením na vychovatelskou činnost a práci ve volnočasových zařízeních. Tento program je uskutečňován společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP.

Sociální pedagogika Mgr. – garant doc. PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D. (CMTF)

Tento navazující magisterská program má dvě specializace – a to Projektování a management a Výchovné poradenství. Absolvent tohoto programu bude profesionál vybavený kompetencemi zahrnujícími potřebné teoretické znalosti oboru, rozvinuté praktické sociální dovednosti a dílčí metodické a organizační schopnosti pro koordinaci odborné pomoci a intervence. Nedílnou součástí přípravy bude rozvoj osobnostních dispozic studenta, a to v rovině sebepoznání, sebereflexe a etiky v práci sociálního pedagoga. Tento program je uskutečňován společně s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP.

Vychovatelství – garant PhDr. Pavla Andrysová, Ph.D.

Jedná se o bakalářský studijní program, který je zaměřen na pregraduální přípravu odborných pracovníků v rozmanitých oblastech edukace, především v zařízeních zájmového vzdělávání a ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Cíle studia jsou rozděleny do několika složek. První tvoří pedagogicko-psychologická propedeutika a speciálněpedagogická příprava, včetně medicínského základu, cizího jazyka a ICT. Následuje složka oborová s didaktikou, která obsahuje disciplíny z oblasti teorie a metodiky výchovy, pedagogiky volného času a zejména pak specializační předměty zaměřené na zájmové aktivity hudební, výtvarné, přírodovědné a pracovně technické, z nichž si student vybírá dvě zaměření.

Řízení volnočasových aktivit – garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Tento navazující magisterský program je zaměřen na pregraduální přípravu odborných pracovníků pro rozmanité oblasti edukace a řízení především ve školských zařízeních zájmového vzdělávání a v zařízeních pro výchovu mimo vyučování (například školských výchovných a ubytovacích zařízeních), dále v různých kulturních a vzdělávacích institucích mimo rezort školství, v nestátních neziskových organizacích, nabízejících volnočasové aktivity rozmanitým cílovým skupinám a v komerčních rekreačních a volnočasových organizacích. Absolventi se mohou uplatnit i v oblasti sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních jako vychovatelé, volnočasoví pedagogové, animátoři nebo aktivizační pracovníci. 

Doktorský studijní program Pedagogika a Education – garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Cílem tohoto doktorského studijního programu je připravit absolventy s hlubokými znalostmi zejména z oblasti pedagogických disciplín. Důraz je kladen na aktuální trendy tuzemské i zahraniční teorie a praxe. Absolvent – vědecký pracovník v oboru pedagogika ovládá metodologii pedagogického výzkumu a dokáže nejen komunikovat v anglickém jazyce, ale také publikovat výsledky svých výzkumných šetření. Uplatnění nachází zejména na vysokých školách a ve výzkumu. Tento program je uskutečňován také v anglickém jazyce.

Ústav pedagogiky a sociálních studií - informační leták