O ÚSTAVU

Ústav pedagogiky a sociálních studií vznikl na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 4. března 2009. Jeho zrodu předcházela dlouholetá působnost Katedry pedagogiky s celoškolskou působností, která byla na Pedagogické fakultě UP v Olomouci vytvořena v roce 1990 sloučením kateder pedagogiky všech ostatních fakult UP připravujících učitele. Ústav vznikl z potřeby zabezpečit neučitelské obory garantované katedrou odborníky, kteří byli rozptýleni na různých pracovištích fakulty a soustředit je za účelem lepší spolupráce. Zařazení neučitelských oborů v průběhu posledních 20 let na PdF reaguje na potřeby praxe a vychází z příbuznosti studijních  a vědních oborů.

Podle svého odborného zaměření působí v současnosti vyučující na třech odděleních, která jsou součástí ústavu. Jedná se o oddělení pedagogiky, oddělení pedagogické způsobilosti a oddělení sociálních studií. Obsahové zaměření oddělení odpovídá také výzkumnému směřování vyučujících a akreditovaným studijním oborům. Mezi vyučujícími jednotlivých oddělení je úzká spolupráce.

Pracovníci ústavu zajišťují výuku teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě,  Fakultě tělesné kultury a Filozofické fakultě UP. Na Fakultě zdravotnických věd předávají zkušenosti v oblasti pedagogiky studentům vybraných zdravotnických profesí.

Ústav také garantuje odborné pedagogické studium, na jehož výuce se pochopitelně podílejí členové ústavu. Jedná se o obory pedagogika-správní činnost, pedagogika-sociální práce a „dobíhající obor“ učitelství pedagogiky v kombinaci s hudební a výtvarnou výchovou a učitelství pedagogiky se základy společenských věd (pouze 4. a 5. ročník). O studium těchto oborů je každým rokem velký zájem. V důsledku strukturalizace stávajících studijních oborů postupně dochází k nutné akreditaci nových bakalářských a magisterských studijních oborů v prezenční a kombinované formě.

Pracovníci oddělení sociálních studií poskytují studentům učitelských oborů garantovaných ústavem či ostatními pracovišti PdF UP a studentům neučitelských oborů garantovaných ústavem (pedagogika – sociální práce, pedagogika – veřejná správa, resp. správní činnost, vychovatelství a pedagogické asistentství, atd.) vstupní teoretické a metodologické znalosti a dovednosti ze sociologie, antropologie, práva a sociální práce. Studentům se dostává rozšiřující nabídky výše uvedených oborových disciplín sociálních věd a práva s důrazem na praktické aplikace v různých oblastech pedagogiky, veřejné správy a sociální práce, což dokladuje i vedení Vysokoškolské sociálně-právní poradny.

Na Ústavu pedagogiky a sociálních studií jsou v současné době akreditovány následující obory bakalářské i magisterské formy studia, které jsou prezenční i kombinované.

Bakalářské

  • Vychovatelství
  • Pedagogické asistentství
  • Pedagogika sociální práce
  • Pedagogika veřejná správa
  • Učitelství praktického vyučování a odborného  výcviku (pouze komb.)

Navazující magisterské

  • Řízení volnočasových aktivit
  • Učitelství pedagogiky pro SŠ a VOŠ
  • Pedagogika sociální práce
  • Pedagogika veřejná správa

Od akademického roku 2008/2009  byly otevřeny uvedené bakalářské obory v prezenční a kombinované formě. V dalších letech počítáme rovněž se zahájením výuky v  magisterských oborech v prezenční i kombinované formě. Předpokládáme, že většina absolventů bakalářské formy studia bude pokračovat v navazující magisterské formě.

Také v budoucnu má ústav nejen ambice, ale i odborné předpoklady rozvíjet  svoji působnost a význam v oblasti výuky jak pedagogické způsobilosti budoucích učitelů, tak i v rámci odborného pedagogického studia.

V systému celoživotního vzdělávání učitelů ústav odpovídá za pedagogické studium  učitelů praktického vyučování a odborného výcviku (dříve mistrů odborného výcviku MOV) a u učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů  nebo odborných předmětů na SŠ (dříve doplňující pedagogické studium inženýrů). Potěšující je, že se zde vyučuje formou distančního vzdělávání, ke kterému publikují vyučující studijní opory. Učitelé tak využívají mnoha zkušeností, které získali při korespondenčním doplňujícím pedagogickém studiu absolventů odborného studia na VŠ (od roku 1994/95). Tradici má i  výuka školského managementu pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Funkční studium ředitelů MŠ, ZŠ a SŠ bylo totiž zahájeno již v roce 1991. Postupně bylo realizováno v okresech Olomouc, Hodonín, Kroměříž, Šumperk a Vsetín. Studium absolvovalo přibližně 400 vedoucích pedagogických pracovníků. Ústav získal akreditaci pro studium vedoucích pedagogických pracovníků – Funkční studium II.  Pracoviště úzce spolupracuje s Centrem celoživotního vzdělávání  na Pedagogické fakultě, které také pomáhalo v roce 1994 zakládat.

Ústav pedagogiky a sociálních studií otevřel v akademickém roce 2009/2010 zájmové studium na Univerzitě třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci. Studijním modulem (tzv. specializovaným během) Kapitoly z humanitních věd rozšířil stávající nabídku studijních oborů pro absolventy 1. ročníků  U3V.

Časté kontakty s praxí  jsou zúročeny jak ve výuce, tak při vědeckovýzkumné činnosti. Kromě výše uvedených aktivit pro školský management lektorují někteří členové ústavu další vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogickou veřejnost, ve kterých se zaměřují např. na problematiku rámcových vzdělávacích programů, klíčových kompetencí, aktivizačních metod ve výuce, rozvoje kritického myšlení, klimatu školy, autoevaluace školy,  problematiku výskytu sociálně patologických jevů. Od roku 1998 až do současnosti ústav svým pracovníkem lektorsky zabezpečil již  přibližně 30 celoročních kurzů vzdělávací akce s názvem Podporujeme samostatné myšlení a aktivní učení žáků (program Reading and Writing for Critical Thinking) pro učitele základních, středních a vysokých škol. V této souvislosti je však vhodné zmínit i skutečnost, že výše uvedený kurz absolvovali i mnozí vyučující ústavu. Aktuální potřeby pedagogické praxe vnímá ústav také díky pravidelné účasti na diskusních setkáních u kulatého stolu pořádaných Střediskem vzdělávací politiky PdF UK a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV). Je zřejmé, že na Ústavu pedagogiky a sociálních studií jsou odborníci, kteří  jsou respektovaní pedagogickou veřejností.

Ústav pedagogiky a sociálních studií má ovšem i solidní vědeckovýzkumnou základnu. Vědecko-výzkumná činnost pracovníků ústavu odpovídá  jejich odborné kvalifikaci a je zaměřená do oblastí relevantních  pro garantované učitelské i neučitelské studijní obory. V současnosti se orientuje především na  prostředí školy a dalších sociálních institucí. Od počátku  nového financování vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol (rok 1991) patří  pracovníci ústavu v řešení výzkumných úkolů mezi nejúspěšnější na UP. Jako řešitelé nebo spoluřešitelé projektů získali finanční prostředky např. od MŠMT ČR, kanadské vlády, FRVŠ, GAČR, TEMPUS, Socrates, Nadace Jana Husa, ESF a MŠMT ČR, UP, PdF UP (vnitřní granty). O předmětech výzkumů informují názvy projektů např. „Příprava k získání pedagogické způsobilosti“, „Výzkum vzdělávacích potřeb a návrh vzdělávacích projektů pro přípravu učitelů k atestacím“,  „Systém stupňovité přípravy řídících pracovníků ve školství“, „Měření a srovnávání výsledků jednotlivých typů škol  v nekognitivní oblasti“, „Současný stav vytváření a rozvíjení sebereflektivních dovedností u studentů učitelství“, „Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody“, „Překonávání jazykových a kulturních bariér při péči o pacienty odlišných etnik a kultur“,  „Implementace multikulturního ošetřovatelství do studijních plánů SZŠ a VZŠ (obor všeobecná sestra)“, „Modulární skladba ekonomických disciplín na UP“, „Rozvoj modulární skladby ekonomických disciplín na UP“, „Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu České republiky do Evropské unie“,  „Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia“, „Požadavky základních škol na oborovou skladbu učitelské přípravy“, „Výzkum nových metod soutěží tvořivosti mládeže zaměřených na motivaci pro vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, obzvláště v oborech matematických, fyzikálních a chemických“ atd.

Mnozí pracovníci ústavu působí také jako hodnotitelé projektů ve FRVŠ.

Zkušenosti z výzkumu, z kontaktů s pedagogickou veřejností, avšak i z vlastní výuky jsou také prezentovány na různých vědeckých konferencích, které členové ústavu pravidelně pořádají nebo se jich aktivně účastní. Tradici na fakultě měly mezinárodní konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství, které katedra pedagogiky organizovala v letech 1991-1997 (celkem 7). Za významné lze považovat zabezpečení IV. a XIII. konference  České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV), které ústav garantoval v letech 1996 a 2005. Do povědomí pedagogů se však ústav dostal i v roce 1998 díky konferenci s aktuálním tématem „Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy“. V roce 2003 se pracovníci ústavu organizačně podíleli na konferenci zaměřené na „Klima současné české školy“ a o rok později (2004) organizovali 1. celostátní konferenci „Školní šikanování.“ Někteří členové ústavu pracovali  v přípravném výboru konference „Všeobecné vzdělávání pro všechny“ (2004). Samozřejmě, že všechny výše uvedené akce vytvořily možnost vyučujícím a vědeckým pracovníkům ústavu prezentovat výsledky své práce. Kromě toho  zaměstnanci ústavu  často vystupovali i na konferencích pořádaných jinými subjekty v České republice i v zahraničí. Patřila mezi ně např. pravidelně a hojně navštěvovaná konference Socialia v Hradci Králové a poprvé v roce 2005 na Slovensku v Trnavě. Naši badatelé každoročně rovněž prezentují své zkušenosti z pedagogického výzkumu na konferencích České asociace pedagogického výzkumu, jejíž již 19. ročník se v letošním roce konal v Brně.

Od roku 2007 pořádá pracoviště mezinárodní konference v oblasti sociální práce a sociální pedagogiky s názvem Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. V roce 2010 ústav spoluorganizoval tradiční konferenci České pedagogické společnosti na téma Etika o vědách o výchově. Odborná činnost ústavu byla představena také na konferencích v Polsku, Německu, Chorvatsku, Finsku, Anglii,  Irsku, Walesu, Řecku, Rumunsku, Slovinsku a na Slovensku v Žilině, Banské Bystrici, Prešově, Bratislavě, v Nitře apod. Ve dnech 14. - 15. října 2011 spolupořádá naše pracoviště s Právnickou fakultoru UP v Olomouci I. ročník mezinárodní vědecké konference " MEDIACE 2011 - Kultivovaný způsob řešení konfliktů".

Vědeckovýzkumná činnost  ústavu je pozitivně ovlivněna doktorským studijním programem (DSP)  pedagogika, ve kterém studuje asi 100 studentů. Studenti  DSP spolu se svými školiteli představují značný vědeckovýzkumný potenciál. K vytváření základny mladých a perspektivních vědeckých pracovníků přispívá  i organizování pravidelných seminářů a především potom cyklické mezinárodní studentské vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů“. Tato akce byla podpořena grantovým projektem (GAČR) „Aktuální problémy pedagogiky a oborových didaktik v období vstupu České republiky do Evropské unie“. V akademickém roce 2010/2011 se již bude konat VIII. ročník.

O aktivitě pracovníků ústavu svědčí také jejich členství v různých organizacích, společnostech a asociacích, které mají odborné zaměření, např. Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání,  Česká pedagogická společnost, Česká asociace pedagogického výzkumu, Masarykova česká sociologická společnost,  Česká antropologická společnost, Česká demografická společnost, Asociace mediátorů ČR, Asociace průvodců v problematice rizikového chování, Asociace vysokoškolských poradců, Přátelé angažovaného učení, Společenství proti šikaně, Bílý kruh bezpečí atd. Od letošního roku je Ústav pedagogiky a sociálních studií, obor Pedagogika - Sociální práce přidruženým členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která je členem Evropské asociace škol v sociální práci. 

Vyučující ústavu najdeme však i v redakčních  radách pedagogických periodik,  např. Pedagogická orientace, e-Pedagogium. Zastoupení jsme měli i v Učitelských listech, jejichž vydávání bylo ukončeno v červnu 2008. O republikovém významu ústavu svědčí také to, že někteří pracovníci jsou zapojeni jako členové vědeckých rad PdF UP,  PdF Univerzita Hradec Králové,  FVP SU v Opavě, členové oborových rad doktorského studia pedagogika DSP PdF UP, FF UP, PdF MU, FF MU, členové doktorského studia pedagogika DSP teorie vyučování fyziky PřF OU, členové zkušebních komisí doktorského studia oboru pedagogika a speciální pedagogika.

Přes zřejmou vytíženost ústavu neopouštějí její pracovníky síly ani při vlastním dalším vzdělávání a odborném růstu (doktorská studia, habilitační řízení) a v zájmu udržování odborných kontaktů při výjezdech na různá pedagogická pracoviště v České republice i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo, Itálie, Řecko, Anglie, Irsko, Finsko). Rozvoj spolupráce s katedrami pedagogiky českých vysokých škol a dalšími pedagogickými pracovišti a zlepšování  kontaktů se zahraničím minimálně v prostoru Evropské unie plánuje ústav i do budoucna.

Ústav pedagogiky a sociálních studií rozhodně disponuje dostatkem humanistického přesvědčení a pedagogického entuziasmu, což umožňuje jejím pracovníkům pokračovat v nejlepších tradicích olomoucké pedagogiky.

V současné době má ústav uzavřen řadu bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus. Bližší informace naleznete zde.