Upozornění pro studenty DSP - metodologický seminář

27.10.2009 20:14

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

Ústav pedagogiky a sociálních studií pro Vás připravil metodologický seminář

prof. Dr. phil. Gerlindou ŠMAUSOVOU, Priv.-Doz., která působila a působí na

Universität des Saarlandes, SRN

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Paní profesorka přislíbila, že si prostuduje Váš projekt disertační práce a dá Vám zpětnou vazbu a upozorní na možná rizika při zpracování disertační práce z metodologického pohledu.

Rozsah projektu do 20000 znaků s mezerami. Projekt bude postoupen prof. Šmausové, aby si jej prostudovala. Počátkem prosince bude připraven seminář, ve kterém budete prezentovat vaše projekty před ostatními kolegy a obdržíte zpětnou vazbu od nich a od prof. Šmausové. Seminář proběhne v českém jazyce, jeho cílem je minimalizovat metodologické chyby v doktorských pracích. Doporučujeme tuto strukturu.

Projekt disertační práce:

a) Charakteristika současného stavu problematiky, která je předmětem disertace, včetně odkazů na použité prameny (minimálně 10 až 15 titulů primární domácí i zahraniční literatury).

b) Formulace cíle disertační práce, objektu a předmětu zkoumání, úvaha nad přínosem práce.

c) Návrh popisu vlastního řešení (metoda práce), jeho podrobnější rozpracování. (V případě realizace empirického šetření rozhodnutí pro kvantitativní či kvalitativní metodologii a jejich podrobnější rozpracování.)

d) Seznam prostudované literatury podle citační normy ČSN ISO 690, 690-2.

 

Prosíme do 10. listopadu 2009 do 12,00 hodin poslat na adresu: tomas.kadlec@upol.cz   

Do předmětu e-mailu uveďte prosím:  DSP metodologicky seminář

 

Pro studenty DSP ÚPSS je účast na semináři POVINNÁ!!!

 

Více informací naleznete

- ZDE -

 

 

—————

Zpět