Instrukce k zadávání kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových) v akademickém roce 2020/2021

02.12.2020 15:03

1. Student si osobně či elektronicky (mimo modul témat VŠKP) domluví s vybraným vyučujícím téma a jeho obsah (tzn., měli by se domluvit na všech náležitostech nutných pro zadání: název, pokyny pro vypracování, literatura apod.).

2. Pokud je student s vyučujícím domluven, tak aplikuje postup dle prezentace uvedené na adrese: 

https://portal.upol.cz/StagImages/SjednoceniPristupuZadavaniPodkladuVSKP.pdf

Zde je nutné, aby student splnil všechny předepsané kroky, především potom krok "samoschválení", kdy návrh tématu odešle k definitivnímu schválení vyučujícímu (v postupu je to stránka číslo 8), pokud toto neučiní, tak se to vyučujícímu nezobrazí.

3. Vyučující potom může v portálu STAG (stag.upol.cz) v modulu témata VŠKP téma schválit, či vrátit k dopracování. Pokud je téma vyučujícím/vedoucím schváleno (vyučující/vedoucí do poznámky uvede větu: „Souhlasím se zadáním“, tak jej student může vytisknout. V případě vrácení vyučující uvede důvody a doporučení k doplnění.

4. Vytištěný formulář zadání student podepíše a jako scan podepsaného dokumentu zašle, ze své univerzitou přidělené e-mailové adresy, vedoucímu.

5. Vedoucí práce po doručení scanu zadání formulář vytiskne, podepíše a odevzdá k podpisu vedoucímu svého pracoviště, a to v minimálně dvou vyhotoveních.  Vedoucí pracoviště tedy vše schvaluje pouze písemně, mimo modul témat VŠKP.

6. Po podpisu vedoucím pracoviště je jedno zadání doručeno pracovištěm na studijní oddělení.

7. Na základě toho potom studijní oddělení zkopíruje téma do formuláře "Podklad pro zadání tématu kvalifikační práce“. 

 
 
 
 
 
 

—————

Zpět