Diplomové práce


UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

(POTENCIÁLNÍ AUTORY DIPLOMOVÝCH PRACÍ)

Každý student, který chce, abych vedl/a jeho diplomovou práci, musí před zadáním jejího tématu předložit tzv. Projekt či Teze diplomové práce (cca 5 stran).

Tento projekt (teze) musí obsahovat:

  1. Cíle zkoumání - popis  problémové oblasti, charakteristiky výzkumného problému, cíle zkoumání, osobní motivace autora, základní teoretická východiska problému.
  2. Popis metod zkoumání, jejich rozpracování. (V případě kvantitativního výzkumu formulace hypotéz a jejich předběžná operacionalizace. Určení výzkumného souboru a jeho reprezentativity. V případě kvalitativního výzkumu stanovení výzkumné strategie a technik sběru dat a jejich validity.)
  3. Předpokládané výstupy z práce.
  4. Seznam základní literatury a orientace v ní (zvláště v případě teoreticky orientované práce - seznam pramenů, zjištění jejich dostupnosti atd.).

Bez předložených tezí diplomové práce není možné zpracovat její zadání.


Materiály ke stažení

Název souboru Odkaz
Tématické okruhy na bakalářské a diplomové práce pro obory, které garantuje Ústav pedagogiky a sociálních studií (rok zadání 2017/2018) odkaz
POZOR - Zásady a pravidla vypisování, zveřejňování a schvalování témat bakalářských a magisterských vysokoškolských kvalifikačních prací v rámci IS STAG na PdF UP Olomouc odkaz
Směrnice pro SZZ (směrnice k diplomové a bakalářské práci) odkaz
Potvrzení DP pro zápočet odkaz