Česká pedagogická společnost

 

Česká pedagogická společnost (ČPdS)  je vědeckou společností sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.  

Aktuální informace o činnosti ČPdS můžete nalézt na webových stranách www.cpds.cz

Společnost podporuje rozvoj pedagogických věd a příbuzných oborů i uplatňování poznatků v praxi. Zabývá se problematikou výchovy a vzdělávání všech věkových kategorií. Ke splnění tohoto poslání ČPdS:

  • organizuje regionální a národní akce s mezinárodní účastí (např. konference, panelové diskuse k aktuálním problémům výchovy a vzdělávání), semináře, kurzy a jiné akce,
  • spolupracuje s příbuznými společnostmi, organizacemi a institucemi v České republice a rozvíjí styky se zahraničními společnostmi obdobného zaměření,
  • poskytuje odborné služby pro decizní sféru, např. pro MŠMT (expertízy, projekty atd.),
  • vydává odborný časopis Pedagogická orientace a podle potřeby další neperiodické publikace.
  • může se stát kolektivním členem jiného odborného uskupení, i zahraničního.