Archiv realizovaných konferencí 2010


Mezinárodní studentská vědecká konference doktorských studijních programů na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP v Olomouci – VIII. ročník  

Dne 1. 12. 2010 pořádal Ústav pedagogiky a sociálních studií na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého VIII. ročník mezinárodní studentské vědecké konference s názvem Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech doktorských studijních programů.

Úvodní slovo náleželo paní prof. PhDr. Heleně Grecmanové, Ph.D., vedoucí pořádajícího ústavu, a doc. Mgr. Kateřině Vitáskové, Ph.D., proděkance pro vědu, výzkum, zahraniční styky. Po celou dobu konání konference zastával roli průvodce plenárním jednáním pan PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D.

Konferenci tradičně zahájily přednášky renomovaných odborníků z České republiky i ze zahraničí, přičemž letošní rok se nesl výhradně v duchu metodologickém.

Prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., vystoupil s příspěvkem K otazkam formulovania, typologie a verifikacie hypotez v empirickom vyskume, který byl zaměřen na časté chyby mladých výzkumníků, jichž se dopouštějí v empirické části disertačních, diplomových či bakalářských prací. Doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., hovořila o problematice metodologických aspektů smíšeného designu výzkumu. Blok plenárních přednášek uzavřel pan doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr., jenž navázal na předchozí téma aplikací smíšeného designu v konkrétním zrealizovaném výzkumu.

Pro rekordní počet českých i zahraničních studentů bylo utvořeno devět následujících sekcí: Aktuální didaktické otázky přírodovědných a technických oborů (sekce 1), Rozvoj obecných kognitivních schopností žáků a didaktické aspekty humanitních oborů (sekce 2), Jazykové a literární vzdělávání s přihlédnutím ke genderovým a multikulturním aspektům (sekce 3), Aspekty evaluace v práci školy a ve výzkumu (sekce 4), Osobnost učitele a její rozvoj v pregraduální přípravě i celoživotním vzdělávání (sekce 5), Výchova a vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami v celoživotním kontextu (sekce 6), Formální, neformální a informální edukace dětí a dospělých (sekce 7), Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v prostředí školy i volného času (sekce 8), Otázky sociálně patologických jevů a jejich prevence (sekce 9).

Uvolněná a přátelská konferenční atmosféra umožnila nejednu diskusi i výměnu zkušeností mezi odborníky a studenty doktorských studijních programů. Následující den proběhl pro účastníky konference seminář doc. PhDr. Mileny Krobotové, CSc., jenž pojednával o formální, jazykové stránce disertačních prací a o přípravě odborných prezentací.

Velké uznání a poděkování za organizaci konference náleží – Mgr. Janě Poláchové Vašťatkové, Ph.D., Mgr. Evě Kaněčkové a Mgr. Alici Bačíkové.


Fotogalerie: Mezinárodní studentská vědecká konference doktorských studijních programů 2010

/album/fotogalerie-mezinarodni-studentska-vedecka-konference-doktorskych-studijnich-programu-2010/a1-jpg13/
/album/fotogalerie-mezinarodni-studentska-vedecka-konference-doktorskych-studijnich-programu-2010/a2-jpg13/
/album/fotogalerie-mezinarodni-studentska-vedecka-konference-doktorskych-studijnich-programu-2010/a3-jpg13/
/album/fotogalerie-mezinarodni-studentska-vedecka-konference-doktorskych-studijnich-programu-2010/a4-jpg13/

—————


 

Konference - Odlišnost v sociální práci - Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Dne 23. března 2010 se konala na Pedagogické fakultě UP mezinárodní konference AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE IV., která nesla název „ Odlišnost v sociální práci – Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.“

Konferenci uspořádal Ústav pedagogiky a sociálních studií. Jednání v plénu řídila Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., ředitelka ÚPSS PdF UP. Za Olomoucký kraj pozdravil účastníky konference MUDr. Michal FISCHER, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje.

Vystupující ve svých příspěvcích reagovali na současná aktuální témata spojená s odlišností v sociální práci. Doc. PhDr. Jaroslav Balvín, Ph.D. z Nitry se zamýšlel nad etikou sociální práce s odlišnými( etika a Romové). O svých zkušenostech s terénní asistenční službou pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením   hovořili ředitel Azylového domu Vsetín Michal Trčálek a Ludmila Sovová, vedoucí TAS ( terénní asistenční služby). Neméně zajímavými byli příspěvky Bc. Zdeňka Staňka, ředitele Dětského centra – ÚSP pro mládež Vikýřovice na téma : Sociální vyloučení osob s mentálním handicapem, Mgr. Luboše Smékala o Síle moci a bezmoci v poradenství, Mgr. Ondřeje Jurečky, ředitele Domova pro seniory Loštice, který se zamýšlel nad koexistencí zdravotních a sociálních pracovníků v pobytových sociálních službách- problematikou aspektů přípravy a podávání léků uživatelům.

V odpoledních hodinách proběhlo jednání ve 3 sekcích. Se svými příspěvky zde vystoupilo 16 přednášejících. Velmi pozitivní bylo zapojení studentů PdF UP do diskuse v plénu a v jednotlivých sekcích a účast odborníků z praxe. Konference byla ukončena společenským večerem, kde si účastníci měli možnost vyměnit další své zkušenosti, navázat přátelství.

Druhý den byla uspořádána pro účastníky konference historická exkurze po památkách města Olomouce s odborným výkladem.

Za organizační tým: Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.


Fotogalerie: Akční pole sociální práce IV.

/album/fotogalerie-akcni-pole-socialni-prace-iv-/a1-jpg10/
/album/fotogalerie-akcni-pole-socialni-prace-iv-/a2-jpg10/
/album/fotogalerie-akcni-pole-socialni-prace-iv-/a3-jpg10/
/album/fotogalerie-akcni-pole-socialni-prace-iv-/a4-jpg10/

—————


Konference - Etika ve vědách o výchově

DOPITA, M. K otázkám profesní etiky a etické výchovy. Žurnál UP. 2010, 19, 15, s. 2-2.


Fotogalerie: Etika ve vědách o výchově

/album/fotogalerie-etika-ve-vedach-o-vychove/a1-jpg9/
/album/fotogalerie-etika-ve-vedach-o-vychove/a2-jpg9/
/album/fotogalerie-etika-ve-vedach-o-vychove/a3-jpg9/
/album/fotogalerie-etika-ve-vedach-o-vychove/a4-jpg9/

—————