Archiv realizovaných konferencí 2009


Konference - VII. ročník mezinárodní studentské vědecké konference doktorských studijních programů na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Dne  23. 11. 2009  se na  Pedagogické fakultě Univerzity Palackého pořádal  VII. ročník mezinárodní studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Konference se konala pod záštitou Ústavu pedagogiky a sociálních studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Pro vysoký počet přihlášených bylo utvořeno sedm následujících sekcí: Aktuální aspekty výuky mateřského jazyka a literatury (sekce 1), Vybrané otázky výuky cizích jazyků a humanitních disciplín (sekce 2), Specifika přírodních věd ve výuce (sekce 3), Kulturní a multikulturní aspekty edukace (sekce 4), Učitel jako aktér v různých oblastech edukace (sekce 5), Optimalizace edukačního procesu a problematika prevence ve školním prostředí i mimo ně (sekce 6), Vybrané aspekty (řízení) kvality formální i neformální edukace (sekce 7).

Plenárním jednáním provázel PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. Konference byla zahájena slovy prof. PhDr. Heleny Grecmanové, Ph.D., vedoucí pořádajícího ústavu, a doc. Mgr. Kateřiny Vitáskové, Ph.D.

Úvodní přednášky patřily problematice výzkumných paradigmat v sociálních vědách od prof. PhDr. Stanislava Hubíka, CSc., vědě o optimálním uspokojení člověka v různých oblastech jeho činnosti – integrální andragogice, od prof. PhDr. Dušana Šimka a kvalitativnímu rozhodování v kvantitativních výzkumech od PhDr. Martina Chvála, Ph.D.

Řada příspěvků vyvolala velké diskuse a mnozí jejich účastníci pokračovali v řešení některých otázek i na následném metodologickém semináři s prof. PhDr. Stanislavem Hubíkem, CSc., který se uskutečnil 24. 11. na půdě Ústavu pedagogiky a sociálních studií.

Konference byla jedinečnou příležitostí k vzájemnému poznání a předání zkušeností mezi studenty doktorských studijních programů a zkušenými výzkumníky.

Velké poděkování patří organizátorům konference, a to Mgr. Janě Vašťatkové, Ph.D., Mgr. Evě Kaněčkové a Mgr. Lindě Švrčinové.

Kritéria recenzního řízení naleznete

- ZDE -

 Šablonu pro text příspěvku naleznete 

- ZDE -


Fotogalerie: VII. ročník mezinárodní studentské vědecké konference doktorských studijních programů na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

/album/fotogalerie-vii-rocnik-mezinarodni-studentske-vedecke-konference-doktorskych-studijnich-programu-na-utavu-pedagogiky-a-socialnich-studii/a1-jpg2/
/album/fotogalerie-vii-rocnik-mezinarodni-studentske-vedecke-konference-doktorskych-studijnich-programu-na-utavu-pedagogiky-a-socialnich-studii/a2-jpg2/
/album/fotogalerie-vii-rocnik-mezinarodni-studentske-vedecke-konference-doktorskych-studijnich-programu-na-utavu-pedagogiky-a-socialnich-studii/a3-jpg2/
/album/fotogalerie-vii-rocnik-mezinarodni-studentske-vedecke-konference-doktorskych-studijnich-programu-na-utavu-pedagogiky-a-socialnich-studii/a4-jpg2/

—————


Konference - Tradice veřejného demokratického vzdělávání v českých zemích

Dne 12.11. 2009 byla slavnostně obnovena tradice setkávání odborníků nad problematikou dějin pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po dlouholeté odmlce byla uspořádána zásluhou ředitelky Ústavu pedagogiky a sociálních studií, prof. Heleny Grecmanové, konference u příležitosti 140. výročí vydání tzv. Hasnerova zákona Tradice veřejného demokratického vzdělávání v českých zemích. Snahou vedení ústavu je obnovení vědeckých aktivit reflektující aktuálnost a potřebnost dnešní doby v dlouhodobě strádající oblasti dějin pedagogiky. Při zahájení konference byl přítomen také vzácný host, emeritní profesor Ústavu pedagogiky a sociálních studií, prof. Václav Kovaříček, jenž je považován za jednu z hlavních osobností dějin pedagogiky. Celodenní program konference byl naplněn zajímavými a rozličnými příspěvky provázené často vášnivou diskusí, jež erudovaným způsobem moderovala prof. Grecmanová. Mezi významné vystupující patřili nejen přední odborníci na dějiny pedagogiky jako prof. Karel Rýdl, či vzácný host z polské univerzity prof. Roman Tomaszewski. Zaměření konference přilákalo i mnoho dalších odborníků z příbuzných věd jako historie, filosofie, teologie, sociologie a další. Vyvrcholením konference byl seminář nad problematikou současného pojetí dějin edukace v 21. století, nejen jako studijního předmětu, ale také jako základní pedagogické disciplíny. Doufáme, že díky tomuto setkání  navážeme nejen mezi univerzitní spolupráci, ale zejména započneme tradice konferenčních setkání nad stále aktuální problematikou dějin pedagogiky.


Fotogalerie: Konference - Tradice veřejného demokratického vzdělávání v českých zemích

/album/fotogalerie-konference-tradice-verejneho-demokratickeho-vzdelavani-v-ceskych-zemich/a1-jpg3/
/album/fotogalerie-konference-tradice-verejneho-demokratickeho-vzdelavani-v-ceskych-zemich/a2-jpg3/
/album/fotogalerie-konference-tradice-verejneho-demokratickeho-vzdelavani-v-ceskych-zemich/a3-jpg3/
/album/fotogalerie-konference-tradice-verejneho-demokratickeho-vzdelavani-v-ceskych-zemich/a4-jpg3/

—————


Mezinárodní studentská pedagogicko-vědecká konference "Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu"

Ve dnech 19. – 21. října 2009 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého konala mezinárodní studentská pedagogicko-vědecká konference Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu, kterou pořádal studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Hlavním cílem konference bylo uzavřít mezinárodní spolupráci na projektu, jenž byl zaměřen na zdravý životní styl žáků základní školy. Tímto tématem se studentský vědecký kroužek společně se svými zahraničními partnery z Opole, Ratiboře a Prešova zabýval po dva roky. Na realizaci projektu se v jeho první etapě podílel také studentský vědecký kroužek Katedry primární pedagogiky PdF UP.

Jednání konference zahájila vedoucí studentského vědeckého kroužku Ústavu pedagogiky a sociálních studií, doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc., která výsledky projektu krátce zhodnotila. Představila také právě vydaný sborník, jenž obsahuje jak odborné příspěvky studentů a pedagogů, tak výsledky rozsáhlého výzkumu realizovaného v Česku, na Slovensku a v Polsku, a je završením dvouleté práce zaměřené na téma zdravého životního stylu. Účastníci konference byli v průběhu úvodního jednání seznámeni s novým tématem, jemuž se budou v následujícím období věnovat a jímž je problematika hodnotové orientace žáků základní školy. Na společném setkání byly také přivítány zástupkyně Katedry pedagogických štúdií Fakulty prírodných vied Žilinské univerzity, která bude se studentským vědeckým kroužkem Ústavu pedagogiky a sociálních studií spolupracovat.

Zahájení konference byla přítomna proděkanka pro vědu a výzkum doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Jménem vedení Pedagogické fakulty Univerzity Palackého poděkovala všem akademickým pracovníkům a studentům, kteří se na realizaci projektu podíleli. Účastníky konference přivítala také ředitelka Ústavu pedagogiky a sociálních studií prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., jež ve svém vystoupení ocenila významnou podporu, kterou tvůrčím a odborným aktivitám studentů poskytuje oddělení vědy a výzkumu Pedagogické fakulty UP.

Následující program konference byl věnován nejen vědecké činnosti, ale také prohlubování vzájemných kontaktů jak studentů, tak pedagogů. Pondělní i úterní večer strávili studenti prezentováním svých odborných příspěvků a následnou diskusí, která i přes jazykové odlišnosti přinesla mnohé zajímavé a obohacující podněty. Účastníci konference společně plánovali další spolupráci na novém tématu, a především připravovali výzkumný nástroj, který použijí v chystaném mezinárodním výzkumu. V programu konference byla dále zahrnuta tvořivá dílna zaměřená na problematiku hodnotové orientace dětí a mládeže a prohlídka expozic Arcidiecézního muzea a Muzea moderního umění v Olomouci. Nedílnou součástí těchto studentských konferencí bývají hospitace v základních školách. Tentokrát studenti i se svými pedagogy navštívili Fakultní základní školu na Tererově náměstí v Olomouci, kde se seznámili s aplikací metod výchovy k hodnotám ve výuce.

Třídenní konferenci zakončilo setkání, na němž vedoucí studentských vědeckých kroužků zhodnotili její průběh. Společným úsilím se všem zúčastněným podařilo upevnit tradici mezinárodních studentských pedagogicko-vědeckých konferencí.


Fotogalerie: Konference - "Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu"

/album/fotogalerie-konference-vychova-zaku-zakladni-skoly-ke-zdravemu-zivotnimu-stylu/a1-jpg7/
/album/fotogalerie-konference-vychova-zaku-zakladni-skoly-ke-zdravemu-zivotnimu-stylu/a2-jpg7/
/album/fotogalerie-konference-vychova-zaku-zakladni-skoly-ke-zdravemu-zivotnimu-stylu/a3-jpg7/
/album/fotogalerie-konference-vychova-zaku-zakladni-skoly-ke-zdravemu-zivotnimu-stylu/a4-jpg7/

—————


Konference - Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

24. a 25. června 2009 se uskutečnila mezinárodní konference ,,Problémy současné rodiny a náhradní  rodinná péče".Konference byla pořádána ve spolupráci s Katedrou sociálnej práce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Konference s tématem problematiky náhradní rodinné péče mají od roku 1979 vybudovanou dlouholetou tradici.Historie olomouckých konferencí začíná první konferencí v červnu 1979 a prozatím končí šestou v červnu 1999. Na tuto tradici jsme navázali v červnu 2009, tedy přesně 10 let od poslední konference a 30 let od té první.

Na minulých konferencích vystoupila řada předních českých odborníků v oblasti dětské psychologie, pediatrie či práva; Jarmila Koluchová, Zdeněk Matějček, Jiří Dunovský, Antonín Mores, Marie Damborská, František Brabenec a další. Bylo pro nás velkou poctou, že mezi jinými velmi váženými čestnými hosty konference byla i prof. Jarmila Koluchová, která byla v minulosti hlavní organizátorkou konferencí. Mezi účastníky konference jsme uvítali odborníky z teorie i praxe této problematiky. Již ten fakt, že náhradní rodinná a ústavní péče v České republice spadá do kompetencí tří ministerských resortů, naznačuje, že se jednalo o problematiku multidisciplinární. Své uplatnění zde nachází jak sociální pracovníci, tak pediatři, právníci a soudci, speciální pedagogové a mnoho dalších profesí.

 Odkaz na web konference: www.konferencenrp.webz.cz


Fotogalerie: Konference - Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

/album/fotogalerie-konference-problemy-soucasne-rodiny-a-nahradni-rodinna-pece/a1-jpg1/
/album/fotogalerie-konference-problemy-soucasne-rodiny-a-nahradni-rodinna-pece/a2-jpg1/
/album/fotogalerie-konference-problemy-soucasne-rodiny-a-nahradni-rodinna-pece/a3-jpg1/
/album/fotogalerie-konference-problemy-soucasne-rodiny-a-nahradni-rodinna-pece/a4-jpg1/

—————


Konference - Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

19. března 2009 se uskutečnil III. ročník konference s názvem "Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky". Konference navázala na dva ročníky předchozích konferencí, které byly pořádány v rámci projektu Akční pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru, získaného Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci OP RLZ, číslo priority 3. 3 (Rozvoj celoživotního učení), opatření 3. 3. 2 (Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje), program podpory: Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách. Cílem konference bylo seznámit širší odbornou veřejnost a studenty s aktuální situací a problémy v sociální oblasti, s výzkumnými záměry a řešenými projekty, podpořit mezioborovou výměnu zkušeností a poznatky (sociální práce, sociální pedagogika), vytvořit prostor pro vzájemné setkávání a obohacování akademickým pracovníků, pracovníků z praxe a studenty.


Fotogalerie: Konference - Akční pole sociální práce III.

/album/fotogalerie-konference-akcni-pole-socialni-prace-iii/a1-jpg/
/album/fotogalerie-konference-akcni-pole-socialni-prace-iii/a2-jpg/
/album/fotogalerie-konference-akcni-pole-socialni-prace-iii/a3-jpg/
/album/fotogalerie-konference-akcni-pole-socialni-prace-iii/a4-jpg/

—————