Připravované konference

Zde naleznete informace o připravovaných konferencích Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


Konference studentů doktorských studijních programů

7. - 8. 11. 2017

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
srdečně Vás zveme na připravovanou mezinárodní konferenci "Začínající učitel v měnící se společnosti", která se uskuteční ve dnech 7. - 8. listopadu 2017 na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Konference je určena pro studenty doktorských studijních programů zaměřených do oblasti pedagogických věd. Je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická. Konference nabízí příležitost pro vzájemné setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi doktorandy, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky. Název konference má být spíše inspirací, konference je otevřená různorodým pedagogicky orientovaným tématům.
 
V úterý 7. listopadu proběhnou přednášky v plénu a posterové prezentace účastníků, ve středu 8. listopadu naváží workshopy pro studenty DSP.
  
Veškeré důležité informace o konferenci naleznete na webových stránkách www.scup.cz
 
Na těchto stránkách je již také spuštěna registrace účastníků, která potrvá až do 1. listopadu 2017. Registrace účastníků prodloužena do 3. listopadu do 12:00 hod.!
 
Těšíme se na setkání s Vámi!
 
 

Mezinárodní studentská vědecká konference „Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole“

 

8. – 9. listopadu 2016, Pedagogická fakulta UP

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na dvoudenní mezinárodní vědeckou konferenci studentů doktorských studijních programů zaměřených do oblasti pedagogických věd.

Konference s názvem „Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole“ se uskuteční ve dnech 8. – 9. listopadu 2016 a je otevřena všem doktorandům prezenční i kombinované formy studia.

Konference nabízí příležitost pro vzájemné setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi studenty doktorského studia, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky.

Dopoledne prvního dne bude věnováno plenárním vystoupením předních odborníků z České i Slovenské republiky. Odpolední jednání bude probíhat v sekcích, které budou vytvořeny na základě tematického zaměření přihlášených příspěvků. Předepsaným formátem prezentace bude poster.

Na konferenci se lze zaregistrovat pouze s příspěvkem, který je vědecko-výzkumně vztažen do oblasti pedagogiky. Všechny prezentované příspěvky, budou-li zaslány ve stanoveném termínu a projdou-li úspěšně anonymním recenzním řízením, budou publikovány v elektronickém sborníku. Pět až sedm nejkvalitnějších příspěvků bude vybráno k publikování v recenzovaném odborném časopise e-Pedagogium.

Druhý den konference budou probíhat tematické workshopy, které budou zaměřeny jak na problematiku metodologie pedagogiky, tak na rozmanitá aktuální témata v intencích názvu konference. K vedení workshopů budou pozváni nejen akademičtí pracovníci českých a slovenských univerzit, ale také odborníci z praxe.

Aktivní i pasivní účast na konferenci (včetně workshopů) je v letošním roce pro studenty doktorského studia bezplatná.

Během září budou spuštěny webové stránky konference i elektronický registrační formulář.

Přihlásit se na konferenci bude možné do 25. října 2016, příspěvek k publikování ve sborníku (příp. časopisu) bude třeba zaslat do 14. listopadu 2016.

Těšíme se na setkání, které již po řadu let vytváří inspirativní a vstřícný prostor pro začínající vědecké pracovníky v oboru pedagogika.

 

 


Ohlédnutí za konferencí doktorandů na

Pedagogické fakultě UP

 

Ve dnech 10. – 11. listopadu 2015 se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého již pojedenácté setkali studenti doktorských studijních programů zaměřených na pedagogiku a oborové didaktiky, aby prožili dva naplněné a snad i obohacující dny na mezinárodní vědecké konferenci „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů“.

Cílem konference bylo především vytvořit pro tyto začínající vědecké pracovníky vstřícný prostor, v němž by mohli představit témata, jimž se věnují v rámci svých disertačních prací, prezentovat svá teoretická východiska a předložit dílčí i komplexní výsledky svých zkoumání. V šesti tematických sekcích během úterního odpoledne zaznělo více než padesát příspěvků, zaměřených na problematiku osobnosti učitele, na aktuální otázky oborových didaktik, psychologické aspekty výchovy a vzdělávání, na témata speciálněpedagogická, andragogická i filosoficko-historická. Vlastní sekci vytvořili anglicky prezentující studenti a letošní novinkou byla také posterová sekce.

Tematické zaměření jednotlivých příspěvků tedy bylo velmi rozmanité a stejně tak diferencovaná byla jejich úroveň, což je zcela adekvátní tomu, že konference se zúčastnili jak studenti, kteří doktorské studium započali před několika měsíci, tak studenti, kteří již téměř dokončují svou disertační práci. Všechny účastníky bez rozdílu však spojoval entusiasmus, s nímž hovořili o tom, čemu se odborně věnují. To může být pro českou i slovenskou pedagogiku velkým povzbuzením.

Konference ovšem nebyla monologem prezentujících účastníků, nýbrž dialogem – dialogem mezi doktorandy a zkušenými akademiky i mezi doktorandy navzájem. Z diskuse, která následovala po každém příspěvku a která by si zasloužila mnohem více času, než bylo vymezeno, si snad každý účastník odnesl pro svou další práci radu, uznání či nový podnět… tedy onu tak cennou zpětnou vazbu, bez níž odborný růst není možný.

V programu konference byly zařazeny i jiné, velmi důležité momenty, kdy mohli zúčastnění studenti načerpat nové poznatky, ptát se a dostávat odpovědi. V tomto duchu se neslo v první den konference především dopolední plenární jednání, v němž se svými výbornými přednáškami vystoupili prof. Peter Ondrejkovič a prof. Karel Rýdl. A druhý den konference byl vyhrazen metodologickým seminářům pod vedením doc. Miroslava Chrásky a doc. Tomáše Čecha, kteří se s účastníky podělili o své bohaté znalosti a zkušenosti z oblasti metodologie pedagogického výzkumu.

Děkujeme všem účastníkům, že do Olomouce přijeli, a děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci konference. Společným úsilím se podařilo vytvořit mnohem více než jen příjemnou atmosféru. Přejme si, ať se za rok v Olomouci opět setkáme.

Webové stránky konference: www.pedagogikadsp.cz

 


Fotogalerie: Konference DSP 2015

/album/fotogalerie-konference-dsp-2015/p1000022-jpg/
/album/fotogalerie-konference-dsp-2015/p1000025-jpg/
/album/fotogalerie-konference-dsp-2015/p1000040-jpg/
/album/fotogalerie-konference-dsp-2015/p1000050-jpg/

—————


XI. ROČNÍK KONFERENCE "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ"


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na mezinárodní konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, která se uskuteční ve dnech 10. – 11. listopadu 2015 na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jedná se již o XI. ročník této odborné akce určené studentům doktorských studijních programů zaměřených na pedagogiku a oborové didaktiky. Od svého počátku nabízí konference příležitost pro vzájemná setkání, výměnu názorů a sdílení zkušeností mezi doktorandy, jejich školiteli i dalšími odborníky v oblasti pedagogiky.

Samotná konference je jednodenní, ovšem již tradičně na ni druhý den navazují metodologické semináře zaměřené na zajímavé praktické aspekty vědecko-výzkumné práce.

Výstupem konference je recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován na CD. Pět nejlepších příspěvků, které budou splňovat všechny stanovené podmínky, bude uveřejněno v průběhu roku 2016 v recenzovaném odborném časopise e-Pedagogium.

Registrace na konferenci je již spuštěna a potrvá až do 15. října 2015.

 

Webové stránky konference: www.pedagogikadsp.cz