Připravované konference

Zde naleznete informace o připravovaných konferencích Ústavu pedagogiky a sociálních studií.


Konference určená studentům doktorských studijních programů letos již popatnácté

Markéta Šemberová, Pavla Vyhnálková

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s téměř každoroční pravidelností pořádá dvoudenní mezinárodní vědeckou konferenci určenou studentům pedagogicky zaměřených doktorských studijních programů. Letos, ve dnech 6.–7. listopadu 2019, šlo již o 15. ročník, který byl věnován tématu Výzvy pro učitele 21. století. Konference je společným dílem nejen akademických pracovníků, ale hlavně samotných doktorandů Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP. „Je to pro nás skvělá příležitost podílet se na organizaci mezinárodní konference. Kromě toho, že prezentujeme zájem o určitá témata ze strany doktorandů, dostáváme také šanci poznat řadu zajímavých osobností ze světa pedagogiky, ať už zahraničních, nebo tuzemských,“ uvedl student doktorského studijního programu Mgr. Vlado Balaban, Ph.D.

Konference se letos zúčastnilo celkem 87 doktorandů z České republiky i ze zahraničí a dalších asi 40 hostů – mj. studentů přítomných na fakultě v rámci programu Erasmus+ a kolegů ze zahraničních univerzit, kteří se na Ústavu pedagogiky a sociálních studií zapojili do paralelně probíhajícího International Week. Všichni účastníci měli možnost si během konference vyslechnout tři hlavní mluvčí na plenárním jednání a dále vybírali z nabídky pěti zajímavých workshopů. V rámci posterových sekcí pak své výzkumy prezentovali samotní studenti doktorských studijních programů.

První den byla konference v plénu zahájena přednášejícím z univerzity v Patrasu, profesorem Pantelisem Kiprianosem, který posluchačům představil téma Thoughts on teachers´ position in today education. Zamýšlel se nad tím, jakým vývojem pedagogická profese prochází již několik desítek let kvůli proměně paradigmatu, a nad posunem role učitele ve společnosti, což má za příčinu stále komplexnější pojetí této profese. Druhým hostujícím přednášejícím byla doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., která věnovala pozornost problematice začínajících učitelů, obtížím, s nimiž se na začátku své kariéry setkávají, a potřebám, na něž je nutné reagovat. Posledním mluvčím byl JUDr. Matěj Myška, Ph.D., který posluchače obohatil novými poznatky v oblasti autorského práva. Hovořil o jeho základních principech a objasnil, jak se tato problematika týká každého současného pedagoga, který využívá během svých hodin informační technologie. V závěru přednášky nastínil budoucí vývoj změn v oblasti autorského práva.

Konference dále nabídla workshopy, které jsou již tradičně věnovány aktuálním tématům z oblasti pedagogiky či metodologie. První den účastníci vybírali mezi workshopem Využití prostředků hi-tech augmentativní a alternativní komunikace vedeným Mgr. Jaromírem Maštalířem, Ph.D., a problematikou výzev a možností učitelů v Číně, o kterých hovořila Danping Peng, Ph.D. Druhý den se posluchači mohli zúčastnit workshopu Service learning profesorky Rosy Maríe Rodríguez Izquierdo ze španělské Sevilly, nebo se dozvědět více o otázce hodnocení vysokoškolských studentů od PhDr. Miroslava Procházky, Ph.D. Nad rámec původního programu byl účastníkům nabídnut ještě pátý workshop nazvaný Zážitkové učenie v skupine, který vedla doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, Ph.D.

Doktorandi si kromě nových poznatků nabytých na plenárním jednání a workshopech mohli také (a někteří z nich úplně poprvé) vyzkoušet roli prezentujících. Je již tradicí, že konference usiluje zejména o to, aby si účastníci ve vstřícném a podnětném prostředí posterových sekcí vzájemně vyměňovali zkušenosti ze svých výzkumů, navazovali kontakty s kolegy s podobnými tématy a získávali zpětnou vazbu a doporučení pro další vývoj svých bádání. „První konference se konala v roce 2003 pod záštitou projektu GAČR „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů“, jehož hlavním řešitelem byl  profesor Miroslav Chráska. Jednou z klíčových aktivit projektu byla právě tato konference. Prvních deset ročníků pracoval organizační výbor pod vedením docentky Jany Poláchové Vašťatkové, která dnes působí na Filozofické fakultě UP. Rádi jsme využili letošního půlkulatého jubilea, abychom jí poděkovali za její práci, na které dosud stavíme. Současně se snažíme neustále se zlepšovat a přicházet s novými nápady,“  přiblížil ředitel Ústavu pedagogiky a sociálních studií PdF UP doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Během uplynulých let se konference etablovala jako každoroční příjemné a obohacující setkání nejen doktorandů, ale také jejich školitelů, akademických pracovníků a dalších odborníků z praxe. Nezbývá než přát, aby tomu tak zůstalo i nadále.

Více o konferenci naleznete na www.scup.cz.